Visa allt om byBo Design AB
Visa allt om byBo Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 004 2 785 1 746 740 1 103 2 485 4 592 3 701 2 681 5 201
Övrig omsättning - - 340 200 30 - 291 197 412 -
Rörelseresultat (EBIT) 114 240 338 -153 -229 -6 592 -213 -393 342
Resultat efter finansnetto 78 181 358 -261 -430 -172 427 -455 -489 289
Årets resultat 306 181 358 -261 -430 -172 427 -455 -293 143
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 440 427 472 528 709 995 1 258 1 521 1 653 1 291
Omsättningstillgångar 233 365 295 268 484 686 1 192 908 969 707
Tillgångar 674 791 767 796 1 194 1 681 2 450 2 428 2 621 1 999
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 110 -196 -376 -734 -473 -43 130 -377 77 480
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 173 584 762 1 064 721 567 919 1 479 1 374 655
Kortfristiga skulder 391 404 382 467 946 1 157 1 401 1 327 1 170 667
Skulder och eget kapital 674 791 767 796 1 194 1 681 2 450 2 428 2 621 1 999
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 150 34 165 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 236 124 46 38 11 0 6 233 37 37
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 77 39 14 6 2 10 59 175 144 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 3 004 2 785 2 086 940 1 133 2 485 4 883 3 898 3 093 5 201
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 004 2 785 873 740 1 103 - 4 592 3 701 2 681 5 201
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 165 26 58 45 - 267 481 390 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 171 285 394 28 7 230 847 55 -247 438
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,86% 59,51% 135,95% -32,91% -55,61% -45,88% 24,07% 38,05% -48,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,06% 30,34% 46,81% -19,22% -23,37% -3,33% 22,16% -12,89% -14,92% 17,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,83% 8,62% 20,56% -20,68% -25,29% -2,25% 11,82% -8,46% -14,58% 6,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,82% 36,37% 25,49% 30,00% 53,13% 37,06% 37,57% 28,64% 27,60% 31,74%
Rörelsekapital/omsättning -5,26% -1,40% -4,98% -26,89% -41,89% -18,95% -4,55% -11,32% -7,50% 0,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,32% -24,78% -49,02% -92,21% -39,61% -2,56% 5,31% -15,53% 2,94% 31,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,01% 72,77% 62,83% 53,10% 45,24% 41,14% 65,17% 53,73% 66,15% 77,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...