Visa allt om Göranssons Anläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 40 717 33 684 31 456 36 772 28 783 22 858 30 805 36 434 34 277 35 505
Övrig omsättning 239 1 082 60 414 351 32 0 755 209 35
Rörelseresultat (EBIT) -5 307 -388 -1 852 733 475 -1 865 1 006 641 429 1 429
Resultat efter finansnetto -5 472 -477 -2 043 590 325 -1 935 910 492 310 1 302
Årets resultat -5 472 -477 -1 754 397 130 -365 561 305 143 765
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 554 3 946 3 544 2 065 2 282 2 538 2 722 3 181 2 117 1 927
Omsättningstillgångar 6 216 10 107 7 736 9 296 7 557 6 838 7 773 10 540 11 055 12 265
Tillgångar 9 769 14 054 11 279 11 362 9 839 9 376 10 494 13 721 13 171 14 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 966 3 485 3 962 4 016 3 618 3 488 3 853 3 292 3 079 3 025
Obeskattade reserver 0 369 0 289 194 0 1 571 1 438 1 393 1 311
Avsättningar (tkr) 369 0 255 360 280 199 300 356 297 268
Långfristiga skulder 3 473 3 033 2 117 1 333 2 694 2 703 824 3 151 2 426 1 463
Kortfristiga skulder 4 962 7 168 4 946 5 363 3 052 2 986 3 947 5 484 5 976 8 125
Skulder och eget kapital 9 769 14 054 11 279 11 362 9 839 9 376 10 494 13 721 13 171 14 192
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 066 1 001 1 051 970 1 020
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 300
Löner till övriga anställda 9 795 8 163 9 789 10 204 7 381 6 129 7 178 7 415 7 434 5 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 045 2 948 3 566 3 622 2 741 2 597 2 869 3 237 3 215 2 396
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 89
Omsättning 40 956 34 766 31 516 37 186 29 134 22 890 30 805 37 189 34 486 35 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 24 26 32 22 23 28 30 28 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 454 1 404 1 210 1 149 1 308 994 1 100 1 214 1 224 1 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 473 515 424 458 423 394 383 412 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 915 -5 -1 492 1 172 941 -1 332 1 622 1 210 968 1 943
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,88% 7,08% -14,46% 27,76% 25,92% -25,80% -15,45% 6,29% -3,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -54,30% -2,53% -16,40% 6,68% 4,87% -19,80% 9,66% 4,81% 3,36% 10,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,03% -1,06% -5,88% 2,06% 1,66% -8,12% 3,29% 1,81% 1,29% 4,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,52% 49,31% 58,16% 57,64% 57,01% 66,85% 63,47% 53,54% 59,37% 49,70%
Rörelsekapital/omsättning 3,08% 8,73% 8,87% 10,70% 15,65% 16,85% 12,42% 13,88% 14,82% 11,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,89% 26,85% 35,13% 37,22% 38,23% 37,20% 47,75% 31,54% 30,99% 27,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,71% 134,77% 146,87% 164,31% 228,60% 211,72% 188,62% 185,59% 180,40% 148,31%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...