Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag
Visa allt om Nyckellås i Märsta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 7 440 7 393 6 705 6 262 4 678 5 032 4 975 4 136 5 257 5 008
Övrig omsättning 13 - 141 35 14 - - - 82 40
Rörelseresultat (EBIT) 661 578 114 301 58 427 -95 27 109 212
Resultat efter finansnetto 661 578 116 311 77 459 -77 35 2 365 292
Årets resultat 400 350 5 235 37 282 0 101 2 221 175
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 444 427 415 424 362 519 640 873 907 455
Omsättningstillgångar 6 051 6 042 5 227 5 563 5 365 4 948 4 450 4 422 5 166 3 494
Tillgångar 6 495 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 695 4 596 4 346 4 541 4 331 4 419 4 237 4 337 5 111 2 991
Obeskattade reserver 718 571 444 335 327 303 228 312 413 269
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 082 1 302 852 1 110 1 069 745 624 647 549 689
Skulder och eget kapital 6 495 6 469 5 641 5 986 5 727 5 467 5 089 5 295 6 073 3 948
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 1 074 1 006 1 099 977
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 633 1 717 1 438 1 324 1 342 156 150 200 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 562 573 482 437 447 423 372 439 474
Utdelning till aktieägare 400 300 100 200 25 125 100 100 875 100
Omsättning 7 453 7 393 6 846 6 297 4 692 5 032 4 975 4 136 5 339 5 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 860 1 848 1 676 1 566 1 559 1 677 1 658 1 379 1 752 1 252
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 246 555 578 484 592 602 554 516 582 459
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 072 679 203 485 275 663 143 264 215 290
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,64% 10,26% 7,07% 33,86% -7,03% 1,15% 20,29% -21,32% 4,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,18% 8,93% 2,06% 5,20% 1,33% 8,40% -1,49% 0,66% 38,93% 7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,88% 7,82% 1,73% 4,97% 1,62% 9,12% -1,53% 0,85% 44,97% 5,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,93% 53,02% 47,89% 50,77% 57,52% 62,78% 49,53% 61,51% 63,97% 39,82%
Rörelsekapital/omsättning 66,79% 64,11% 65,25% 71,11% 91,83% 83,53% 76,90% 91,27% 87,83% 56,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,91% 77,93% 83,18% 80,23% 79,83% 84,92% 86,56% 86,25% 89,06% 80,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 374,58% 334,41% 423,71% 364,68% 366,51% 488,72% 553,53% 505,56% 784,15% 330,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...