Visa allt om Incoord InstallationsCoordinator Aktiebolag
Visa allt om Incoord InstallationsCoordinator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 144 129 159 867 155 916 144 894 127 135 108 585 87 908 81 770 76 246 66 308
Övrig omsättning 3 57 - - - - - - - 233
Rörelseresultat (EBIT) 26 246 29 673 29 896 26 226 23 388 16 978 13 416 14 122 12 904 11 440
Resultat efter finansnetto 26 271 29 720 30 005 26 392 23 617 17 162 13 462 14 442 13 376 11 811
Årets resultat 20 287 22 798 23 246 24 895 12 864 12 519 9 766 10 654 9 547 8 417
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 795 3 091 2 872 2 695 2 962 3 390 3 807 3 380 3 556 4 700
Omsättningstillgångar 53 108 51 468 51 423 50 290 41 093 32 165 26 240 26 226 21 907 22 311
Tillgångar 55 903 54 559 54 295 52 985 44 055 35 555 30 047 29 605 25 463 27 011
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 730 34 443 32 645 29 398 20 503 20 140 17 621 14 854 10 200 9 475
Obeskattade reserver 0 0 0 0 5 904 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0
Kortfristiga skulder 22 173 20 116 21 650 23 586 17 647 15 415 12 426 14 751 12 263 17 536
Skulder och eget kapital 55 903 54 559 54 295 52 985 44 055 35 555 30 047 29 605 25 463 27 011
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 8 190 3 397 3 100 2 956 3 049 2 837 3 162 2 993 3 518 3 887
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 49 466 48 430 46 469 41 519 36 449 34 236 29 504 27 717 24 506 19 372
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 26 965 25 523 23 838 20 622 18 980 18 043 16 705 14 715 13 177 11 805
Utdelning till aktieägare 21 000 21 000 21 000 20 000 16 000 12 500 10 000 7 000 6 000 8 800
Omsättning 144 132 159 924 155 916 144 894 127 135 108 585 87 908 81 770 76 246 66 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 89 89 87 77 72 70 66 62 57 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 619 1 796 1 792 1 882 1 766 1 551 1 332 1 319 1 338 1 381
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 948 922 894 911 863 839 177 175 796 781
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 630 30 106 30 423 26 722 23 907 17 787 14 051 14 680 13 884 12 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,84% 2,53% 7,61% 13,97% 17,08% 23,52% 7,51% 7,24% 14,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,03% 54,49% 55,29% 49,86% 53,69% 48,35% 44,86% 49,33% 53,22% 43,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,24% 18,60% 19,25% 18,23% 18,61% 15,83% 15,33% 17,86% 17,77% 17,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,80% 79,47% 78,80% 76,77% 77,65% 82,73% 89,95% 90,04% 85,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,46% 19,61% 19,10% 18,43% 18,44% 15,43% 15,71% 14,03% 12,65% 7,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,34% 63,13% 60,13% 55,48% 56,42% 56,64% 58,64% 50,17% 40,06% 35,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,52% 255,86% 237,52% 213,22% 232,86% 208,66% 211,17% 177,79% 178,64% 127,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...