Visa allt om UJ-Trading Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 56 253 36 482 43 630 52 915 35 880 43 704 33 404 30 366 37 023 34 657
Övrig omsättning 935 548 1 065 769 278 80 1 909 117 232 528
Rörelseresultat (EBIT) 6 809 4 193 8 179 9 482 4 293 2 613 2 583 750 -461 2 168
Resultat efter finansnetto 6 796 3 976 8 149 9 448 4 259 2 582 2 558 684 -716 1 937
Årets resultat 1 226 1 153 1 837 1 406 1 021 979 378 -60 714 1 150
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 569 1 134 1 085 1 139 1 086 1 241 1 785 2 352 2 925 3 532
Omsättningstillgångar 35 215 42 942 26 817 33 402 25 657 17 968 17 193 12 637 15 271 21 513
Tillgångar 36 784 44 076 27 902 34 541 26 743 19 209 18 978 14 989 18 196 25 045
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 526 16 300 15 147 13 310 11 904 10 883 9 904 9 526 9 586 9 671
Obeskattade reserver 3 363 3 020 2 519 1 720 1 092 757 451 396 555 2 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 895 24 756 10 236 19 511 13 747 7 569 8 623 5 067 8 055 13 164
Skulder och eget kapital 36 784 44 076 27 902 34 541 26 743 19 209 18 978 14 989 18 196 25 045
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - 1 487 1 392 1 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - - 4 591 5 384 5 501 5 539 5 261 4 105 3 905 3 805
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader - - 2 557 2 734 2 505 2 450 2 244 2 230 2 105 2 347
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 57 188 37 030 44 695 53 684 36 158 43 784 35 313 30 483 37 255 35 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 10 10 10 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 036 5 212 5 454 5 292 3 588 4 370 3 340 2 761 3 366 3 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 018 1 083 929 849 835 843 789 745 710 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 003 4 248 8 234 9 531 4 462 3 157 3 172 1 336 160 2 678
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,19% -16,38% -17,55% 47,48% -17,90% 30,83% 10,00% -17,98% 6,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,54% 9,56% 29,31% 27,45% 16,05% 13,60% 13,66% 5,00% -2,53% 8,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,12% 11,55% 18,75% 17,92% 11,96% 5,98% 7,76% 2,47% -1,25% 6,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,22% 36,89% 40,33% 37,99% 41,05% 31,76% 34,06% 38,33% 27,06% 35,71%
Rörelsekapital/omsättning 34,34% 49,85% 38,00% 26,25% 33,19% 23,79% 25,66% 24,93% 19,49% 24,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,78% 42,33% 61,33% 42,42% 47,70% 59,73% 54,04% 65,61% 55,06% 45,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,37% 135,36% 146,49% 128,27% 97,94% 93,94% 88,94% 45,57% 64,35% 18,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!