Visa allt om Orsa Bil, Plåt & Lack Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 415 6 307 5 618 6 615 6 474 8 657 10 865 11 910 10 554 12 844
Övrig omsättning 53 46 29 28 17 0 56 123 134 145
Rörelseresultat (EBIT) 429 236 95 258 -805 738 503 604 -25 306
Resultat efter finansnetto 427 233 94 257 -810 723 496 592 -26 291
Årets resultat 308 183 79 257 -303 632 402 409 134 179
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 306 201 234 267 300 333 366 399 432 465
Omsättningstillgångar 2 406 2 203 2 183 2 060 1 524 3 097 3 127 3 884 3 561 4 294
Tillgångar 2 711 2 404 2 417 2 327 1 824 3 429 3 493 4 283 3 992 4 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 535 1 477 1 444 1 515 1 258 1 561 1 529 1 877 1 618 1 734
Obeskattade reserver 39 0 0 0 0 507 596 617 552 752
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 97 0 0 0 0 166 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 040 927 974 812 566 1 195 1 368 1 789 1 822 2 272
Skulder och eget kapital 2 711 2 404 2 417 2 327 1 824 3 429 3 493 4 283 3 992 4 758
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 1 873 1 965 2 168 1 933
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 705 632 712 701
Utdelning till aktieägare 300 250 150 150 0 0 0 0 150 125
Omsättning 6 468 6 353 5 647 6 643 6 491 8 657 10 921 12 033 10 688 12 989
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 069 1 051 1 124 1 323 1 079 1 237 1 552 1 701 1 508 1 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 407 460 490 423 348 369 375 414 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 464 269 128 291 -772 771 536 637 8 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,71% 12,26% -15,07% 2,18% -25,22% -20,32% -8,77% 12,85% -17,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,82% 9,82% 3,93% 11,09% -44,13% 21,52% 14,40% 14,20% -0,15% 6,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% 3,74% 1,69% 3,90% -12,43% 8,52% 4,63% 5,10% -0,06% 2,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,77% 55,22% 57,40% 54,24% 40,16% 46,82% 36,43% 34,35% 36,09% 30,86%
Rörelsekapital/omsättning 21,29% 20,23% 21,52% 18,87% 14,80% 21,97% 16,19% 17,59% 16,48% 15,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,74% 61,44% 59,74% 65,11% 68,97% 57,06% 57,08% 55,06% 51,32% 48,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,08% 181,23% 161,60% 178,69% 153,00% 127,28% 164,55% 133,82% 131,17% 107,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!