Visa allt om Heinrich Färg & Måleri Aktiebolag
Visa allt om Heinrich Färg & Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 5 245 4 717 5 229 4 639 3 895 5 989 5 443 5 843 7 112 6 995
Övrig omsättning 89 98 81 58 33 53 41 267 364 15
Rörelseresultat (EBIT) 426 67 1 001 -140 538 610 189 550 106 177
Resultat efter finansnetto 404 23 862 -362 349 299 -63 441 84 -62
Årets resultat 308 15 723 -362 274 299 -63 367 84 -62
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 091 8 308 8 525 8 742 8 960 9 106 9 326 5 546 5 712 5 857
Omsättningstillgångar 2 303 2 091 2 065 1 669 2 075 1 962 1 691 1 823 2 154 2 284
Tillgångar 10 394 10 399 10 590 10 411 11 035 11 068 11 017 7 369 7 866 8 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 270 2 041 2 107 1 464 1 906 1 685 1 466 1 575 1 408 1 324
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 039 7 211 7 500 7 789 8 085 8 312 8 452 4 844 5 208 5 295
Kortfristiga skulder 1 085 1 147 983 1 158 1 044 1 071 1 099 950 1 250 1 522
Skulder och eget kapital 10 394 10 399 10 590 10 411 11 035 11 068 11 017 7 369 7 866 8 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 180 180 124 516
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 949 1 786 2 022 1 394 2 031 1 774 1 490 1 807 1 401
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 821 730 834 577 851 749 684 748 713
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 5 334 4 815 5 310 4 697 3 928 6 042 5 484 6 110 7 476 7 010
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 6 7 7 7 7 7 7 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 749 590 872 663 556 856 778 835 1 016 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 356 432 432 287 418 393 340 385 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 563 204 1 138 -3 631 750 330 691 250 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,19% -9,79% 12,72% 19,10% - 10,03% -6,85% -17,84% 1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,42% 1,01% 9,58% -1,21% 4,95% 5,65% 1,77% 9,04% 4,12% 2,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,75% 2,23% 19,41% -2,72% 14,02% 10,44% 3,58% 11,40% 4,56% 2,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,10% 84,97% 90,07% 86,51% 84,39% 82,99% 78,23% 69,60% 50,94% 58,90%
Rörelsekapital/omsättning 23,22% 20,01% 20,69% 11,02% 26,47% 14,88% 10,88% 14,94% 12,71% 10,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,84% 19,63% 19,90% 14,06% 17,27% 15,22% 13,31% 21,37% 17,90% 16,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,53% 163,91% 200,92% 136,61% 190,42% 174,42% 139,76% 176,32% 98,08% 82,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...