Visa allt om Betonghåltagning i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Betonghåltagning i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 832 36 997 39 107 31 688 32 034 24 367 18 906 21 382 23 274 19 314
Övrig omsättning 124 316 68 28 74 83 54 12 148 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 310 3 362 5 196 3 161 3 034 1 415 733 395 1 853 862
Resultat efter finansnetto 1 064 3 360 5 130 3 542 2 886 1 223 844 603 1 909 934
Årets resultat 2 673 2 752 4 331 2 341 1 638 666 473 330 990 511
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 547 5 611 4 903 3 788 2 105 2 448 2 668 3 050 2 643 2 311
Omsättningstillgångar 12 238 12 715 13 323 9 940 7 889 6 519 4 601 3 412 4 885 3 735
Tillgångar 18 784 18 325 18 226 13 728 9 994 8 967 7 270 6 462 7 528 6 046
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 146 10 473 8 971 4 952 3 299 2 486 2 220 1 747 2 418 1 828
Obeskattade reserver 0 2 522 2 781 3 270 2 657 2 110 1 918 1 770 1 713 1 249
Avsättningar (tkr) 261 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 100 0 0 0 0 0 0 31 108
Kortfristiga skulder 5 368 5 119 6 473 5 506 4 038 4 371 3 132 2 945 3 367 2 861
Skulder och eget kapital 18 784 18 325 18 226 13 728 9 994 8 967 7 270 6 462 7 528 6 046
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 366 550 550 480 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 9 671 8 402 6 663 6 358 5 060 4 469 5 455 4 995 4 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 4 081 3 212 2 750 2 635 2 265 2 083 2 431 2 202 2 227
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 375 0 200 1 000 400
Omsättning 37 956 37 313 39 175 31 716 32 108 24 450 18 960 21 394 23 422 19 339
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 20 20 17 16 15 14 17 16 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 991 1 850 1 955 1 864 2 002 1 624 1 350 1 258 1 455 1 288
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 691 719 605 571 583 532 525 521 504 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 260 4 357 5 842 3 465 3 358 1 888 1 340 1 082 2 587 1 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,26% -5,40% 23,41% -1,08% 31,46% 28,89% -11,58% -8,13% 20,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,97% 18,38% 28,64% 25,88% 30,71% 15,96% 11,79% 9,42% 26,12% 15,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,46% 9,10% 13,35% 11,21% 9,58% 5,87% 4,53% 2,85% 8,45% 5,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,90% 61,61% 55,24% 100,00% 50,66% 52,77% 61,38% 59,99% 58,95% 62,03%
Rörelsekapital/omsättning 18,16% 20,53% 17,52% 13,99% 12,02% 8,82% 7,77% 2,18% 6,52% 4,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,99% 67,89% 61,12% 54,65% 52,60% 45,07% 49,98% 47,22% 48,50% 45,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,98% 248,39% 205,82% 180,53% 195,37% 149,14% 146,90% 115,86% 145,08% 130,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...