Visa allt om Cirkus Minimum - Maximum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 18 17 056 23 774 26 633 24 688 26 997 28 699 28 842 27 166 26 013
Övrig omsättning 496 250 667 103 5 83 170 98 136 37
Rörelseresultat (EBIT) -378 -4 037 -1 893 180 -896 -1 956 -1 607 1 345 -395
Resultat efter finansnetto -506 -4 172 -2 008 36 -1 116 -2 199 -208 385 1 119 -777
Årets resultat -506 -4 172 -2 008 36 -1 116 -2 199 -208 385 1 119 -17
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 770 1 904 5 424 5 997 4 972 5 590 6 357 6 190 6 767 7 239
Omsättningstillgångar 229 738 614 757 821 809 944 626 630 977
Tillgångar 998 2 642 6 038 6 754 5 793 6 399 7 301 6 816 7 398 8 216
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -8 544 -8 038 -3 866 -1 859 -1 895 -779 1 421 1 629 1 244 125
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 416 8 393 8 474 7 801 6 797 6 758 5 271 4 627 5 862 7 656
Kortfristiga skulder 126 2 287 1 431 810 890 419 609 560 291 435
Skulder och eget kapital 998 2 642 6 038 6 754 5 793 6 399 7 301 6 816 7 398 8 216
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 195 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 4 341 5 534 6 778 6 221 5 418 4 974 6 072
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 1 660 2 120 2 184 2 242 2 054 1 901 1 254
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 514 17 306 24 441 26 736 24 693 27 080 28 869 28 940 27 302 26 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 19 24 26 25 39 38 30 31 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 898 991 1 024 988 692 755 961 876 743
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 286 298 281 358 265 264 303 281 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -114 -3 648 -1 050 775 -179 -1 061 839 1 494 2 149 568
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,89% -28,26% -10,73% 7,88% -8,55% -5,93% -0,50% 6,17% 4,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -37,88% -152,80% -31,35% 2,87% -15,38% -30,50% 0,07% 8,98% 18,41% -4,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2 100,00% -23,67% -7,96% 0,73% -3,61% -7,23% 0,02% 2,12% 5,01% -1,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,22% 97,37% 96,59% 94,84% 98,79% 96,69% 96,70% 97,02% 97,61% 96,36%
Rörelsekapital/omsättning 572,22% -9,08% -3,44% -0,20% -0,28% 1,44% 1,17% 0,23% 1,25% 2,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -856,11% -304,24% -64,03% -27,52% -32,71% -12,17% 19,46% 23,90% 16,82% 1,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,05% 25,49% 27,67% 55,93% 68,88% 184,73% 149,26% 103,21% 189,00% 197,93%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...