Visa allt om Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad i Hammarstrand Aktiebolag
Visa allt om Bröderna Österlund Schakt och Entreprenad i Hammarstrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 599 6 125 6 075 6 728 7 274 7 758 7 540 6 724 7 597 5 963
Övrig omsättning - 100 412 41 312 260 - 15 354 1
Rörelseresultat (EBIT) 606 575 332 -47 -285 1 098 673 596 1 517 667
Resultat efter finansnetto 571 554 272 -85 -288 1 057 610 633 1 533 657
Årets resultat 126 0 111 89 33 742 245 459 1 024 688
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 456 6 227 3 404 5 321 4 253 5 218 5 990 4 869 3 869 3 067
Omsättningstillgångar 3 749 3 303 3 328 3 606 3 927 3 559 2 845 4 042 2 888 2 311
Tillgångar 10 205 9 531 6 732 8 927 8 181 8 776 8 835 8 911 6 757 5 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 521 3 395 3 395 3 884 4 869 4 836 4 225 3 980 3 520 2 496
Obeskattade reserver 2 789 2 382 2 067 1 700 1 900 2 237 2 190 1 913 1 904 1 797
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 526 2 303 275 2 180 688 757 1 709 1 591 457 398
Kortfristiga skulder 2 369 1 450 995 1 163 723 946 712 1 428 876 686
Skulder och eget kapital 10 205 9 531 6 732 8 927 8 181 8 776 8 835 8 911 6 757 5 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 493 429 440 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda - 1 354 1 435 1 498 1 696 1 911 994 881 1 030 998
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 415 383 379 451 426 350 336 369 391
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 130 0 0 0
Omsättning 7 599 6 225 6 487 6 769 7 586 8 018 7 540 6 739 7 951 5 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 900 1 531 1 519 1 682 1 455 1 293 1 508 1 345 1 519 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 490 469 487 519 450 407 402 355 400 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 815 1 453 1 333 965 604 2 296 1 994 1 719 2 448 1 418
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,07% 0,82% -9,71% -7,51% -6,24% 2,89% 12,14% -11,49% 27,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,97% 6,07% 5,12% -0,08% -3,15% 12,77% 7,76% 7,56% 23,38% 12,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,01% 9,45% 5,68% -0,10% -3,55% 14,45% 9,10% 10,02% 20,80% 11,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,17% 68,26% 62,34% 60,76% 52,32% 72,76% 65,41% 66,15% 73,56% 70,85%
Rörelsekapital/omsättning 18,16% 30,25% 38,40% 36,31% 44,05% 33,68% 28,29% 38,88% 26,48% 27,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,82% 55,11% 74,38% 58,36% 76,63% 73,89% 66,09% 60,49% 72,38% 70,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 158,25% 227,79% 334,47% 308,08% 529,32% 314,48% 365,59% 255,04% 305,48% 308,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...