Visa allt om Odnuor Industri AB
Visa allt om Odnuor Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-06 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 982 626 1 705 1 576 1 685 1 452 14 207 9 479 11 736 8 869
Övrig omsättning 569 3 12 - - 1 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 449 -3 190 -3 003 -4 131 -2 547 -5 680 -9 608 619 714 1 762
Resultat efter finansnetto -19 106 202 182 48 075 12 149 -981 61 060 30 406 4 776 1 341 1 771
Årets resultat -19 140 180 511 48 075 14 297 -2 947 58 951 29 216 4 222 547 711
Balansräkningar (tkr)
2012-06 2011-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 988 41 690 112 629 54 687 47 076 45 992 35 907 27 078 34 844 30 059
Omsättningstillgångar 12 644 229 701 9 124 16 803 23 677 38 683 13 776 7 303 5 223 8 444
Tillgångar 28 632 271 391 121 753 71 490 70 753 84 675 49 683 34 381 40 067 38 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 720 236 633 108 926 58 742 58 572 76 670 44 624 11 763 6 474 5 416
Obeskattade reserver 0 0 0 0 39 75 102 36 1 586 1 009
Avsättningar (tkr) 2 960 4 728 3 728 2 728 1 728 628 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 8 073 9 097 9 563 5 940 198 19 148 21 756 25 569
Kortfristiga skulder 21 952 29 929 1 026 923 851 1 362 4 759 3 434 10 251 6 509
Skulder och eget kapital 28 632 271 391 121 753 71 490 70 753 84 675 49 683 34 381 40 067 38 503
Löner & utdelning (tkr)
2012-06
2011-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD 858 0 500 84 391 387 331 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 363 6 21 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 761 1 208 1 549 1 389 1 589 1 402 502 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 30 000 0 1 500 5 000 10 000 25 000 6 000 500 200
Omsättning 1 551 629 1 717 1 576 1 685 1 453 14 214 9 479 11 736 8 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 491 626 1 705 1 576 1 685 1 452 14 207 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 137 1 226 2 123 1 548 2 073 1 856 842 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 371 -3 150 -2 901 -4 072 -2 488 -5 571 -9 541 660 728 2 017
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,87% -63,28% 8,19% -6,47% 16,05% -89,78% 49,88% -19,23% 32,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -50,31% 74,50% 39,56% 21,04% 3,78% 72,26% 62,15% 14,23% 5,07% 6,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 467,01% 32 300,00% 2 824,87% 954,38% 158,87% 4 213,71% 217,36% 51,62% 17,31% 26,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,29% 18,67% 15,65% 26,71%
Rörelsekapital/omsättning -947,86% 31 912,46% 474,96% 1 007,61% 1 354,66% 2 570,32% 63,47% 40,82% -42,84% 21,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,99% 87,19% 89,46% 82,17% 82,82% 90,61% 89,97% 34,29% 19,01% 15,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,60% 767,49% 889,28% 1 820,48% 2 782,26% 2 840,16% 289,47% 151,22% 25,77% 45,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...