Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Corallen
Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Corallen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 7 981 2 844 1 777 3 291 6 364 6 448 6 503 6 278 6 235 6 049
Övrig omsättning - - - 34 566 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 573 -14 270 -13 427 -31 772 -7 538 -7 824 -6 995 -6 263 -5 920 -4 743
Resultat efter finansnetto 29 164 -1 600 76 393 689 357 269 59 758 194 274 -6 049 84 971 -1 893
Årets resultat 27 757 23 851 63 761 709 215 147 63 901 198 839 -3 355 87 067 -3 009
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 377 821 1 382 516 746 603 193 096 402 892 355 191 345 858 342 920 214 106 210 259
Omsättningstillgångar 69 538 714 692 858 485 982 179 470 546 444 486 360 791 269 537 290 880 379 081
Tillgångar 1 447 359 2 097 208 1 605 088 1 175 275 873 437 799 677 706 649 612 457 504 986 589 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 824 003 798 274 782 522 841 661 223 446 261 803 278 162 228 583 270 437 153 890
Obeskattade reserver 19 179 525 872 1 100 1 145 734 416 493 463
Avsättningar (tkr) 5 274 9 071 13 922 19 751 2 563 2 396 19 690 1 314 1 433 0
Långfristiga skulder 0 0 805 000 300 000 641 300 528 000 228 000 378 000 228 000 378 000
Kortfristiga skulder 618 063 1 289 684 3 119 12 991 5 028 6 333 180 063 4 144 4 623 56 987
Skulder och eget kapital 1 447 359 2 097 208 1 605 088 1 175 275 873 437 799 677 706 649 612 457 504 986 589 340
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 243 2 150 2 270 1 563 1 889 2 063 1 953 1 108 1 002
Varav tantiem till styrelse & VD - 637 - 1 026 - - 922 845 - 0
Löner till övriga anställda 3 160 5 458 4 164 6 589 5 587 5 557 4 545 4 385 4 946 4 865
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 605 4 006 3 590 4 462 4 184 4 293 3 644 3 752 3 167 3 408
Utdelning till aktieägare 0 0 12 000 80 000 91 000 83 000 113 000 146 000 45 500 0
Omsättning 7 981 2 844 1 777 37 857 6 364 6 448 6 503 6 278 6 235 6 049
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 8 8 11 11 10 9 9 9 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 596 356 222 299 579 645 723 698 693 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 753 1 338 1 238 1 211 1 030 1 174 1 139 1 121 1 025 843
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 873 -13 771 -12 959 -31 091 -6 314 -6 721 -5 969 -4 994 -4 525 -3 777
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 180,63% 60,05% -46,00% -48,29% -1,30% -0,85% 3,58% 0,69% 3,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,02% 1,83% 6,36% 62,35% 4,51% 11,10% 31,31% 2,08% 20,53% 3,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 366,32% 1 347,57% 5 748,00% 22 264,57% 619,61% 1 376,33% 3 402,03% 202,63% 1 663,00% 335,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,79% -265,58% -384,75% -18,44% -21,56% -19,53% -11,92% -3,17% -14,58% -4,41%
Rörelsekapital/omsättning -6 872,89% -20 217,72% 48 135,40% 29 449,65% 7 314,86% 6 795,18% 2 779,15% 4 227,35% 4 591,13% 5 324,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,93% 38,07% 48,78% 71,67% 25,68% 32,84% 39,44% 37,37% 53,63% 26,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 11,25% 55,42% 27 524,37% 7 560,46% 9 358,51% 7 018,57% 200,37% 6 504,27% 6 292,02% 665,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...