Visa allt om Fastighets Aktiebolaget Corallen

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 36 40 153 2 545 3 684 7 981 2 844 1 777 3 291 6 364
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 34 566 0
Rörelseresultat (EBIT) -3 005 -2 761 -2 890 -1 882 -4 112 2 573 -14 270 -13 427 -31 772 -7 538
Resultat efter finansnetto -11 175 103 533 22 039 377 308 -14 522 29 164 -1 600 76 393 689 357 269
Årets resultat -10 567 111 672 22 087 373 695 -11 365 27 757 23 851 63 761 709 215 147
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 088 778 2 129 802 2 142 539 2 112 396 1 525 180 1 377 821 1 382 516 746 603 193 096 402 892
Omsättningstillgångar 11 695 8 858 135 320 199 326 77 402 69 538 714 692 858 485 982 179 470 546
Tillgångar 2 100 473 2 138 660 2 277 859 2 311 722 1 602 582 1 447 359 2 097 208 1 605 088 1 175 275 873 437
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 657 823 1 666 047 1 536 003 1 513 915 823 714 824 003 798 274 782 522 841 661 223 446
Obeskattade reserver 10 708 10 708 4 905 4 942 37 19 179 525 872 1 100
Avsättningar (tkr) 1 260 2 520 0 1 408 1 408 5 274 9 071 13 922 19 751 2 563
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 805 000 300 000 641 300
Kortfristiga skulder 430 682 459 385 736 951 791 457 777 423 618 063 1 289 684 3 119 12 991 5 028
Skulder och eget kapital 2 100 473 2 138 660 2 277 859 2 311 722 1 602 582 1 447 359 2 097 208 1 605 088 1 175 275 873 437
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 1 243 2 150 2 270 1 563
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - 637 - 1 026 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 680 2 888 3 160 5 458 4 164 6 589 5 587
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 315 1 103 605 4 006 3 590 4 462 4 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 12 000 80 000 91 000
Omsättning 36 40 153 2 545 3 684 7 981 2 844 1 777 37 857 6 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 2 5 5 8 8 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 273 737 1 596 356 222 299 579
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 498 798 753 1 338 1 238 1 211 1 030
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 005 -2 761 -2 890 -1 882 -4 112 2 873 -13 771 -12 959 -31 091 -6 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,00% -73,86% -93,99% -30,92% -53,84% 180,63% 60,05% -46,00% -48,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,01% 5,36% 2,28% 17,72% 0,62% 2,02% 1,83% 6,36% 62,35% 4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -408,33% 286 567,50% 33 942,48% 16 099,80% 268,62% 366,32% 1 347,57% 5 748,00% 22 264,57% 619,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% -1 868,63% -68,53% -111,59% 32,79% -265,58% -384,75% -18,44% -21,56%
Rörelsekapital/omsättning -1 163 852,78% -1 126 317,50% -393 222,88% -23 266,44% -19 001,66% -6 872,89% -20 217,72% 48 135,40% 29 449,65% 7 314,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,32% 78,29% 67,60% 65,66% 51,40% 56,93% 38,07% 48,78% 71,67% 25,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,72% 1,93% 18,36% 25,18% 9,96% 11,25% 55,42% 27 524,37% 7 560,46% 9 358,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!