Visa allt om Edebrants & Tägtströms Måleri AB
Visa allt om Edebrants & Tägtströms Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 415 10 331 7 375 9 619 6 630 8 596 7 897 8 138 8 361 4 012
Övrig omsättning 206 146 - 289 717 411 274 35 69 8
Rörelseresultat (EBIT) 1 038 1 368 894 321 508 863 600 285 1 118 57
Resultat efter finansnetto 822 1 450 1 478 311 798 840 586 369 1 046 57
Årets resultat 490 1 072 1 809 343 760 467 408 254 509 40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 310 311 285 949 1 382 1 175 878 271 809
Omsättningstillgångar 4 887 4 513 4 374 4 519 3 696 3 423 2 637 3 253 3 276 2 218
Tillgångar 5 195 4 823 4 685 4 804 4 646 4 806 3 812 4 130 3 547 3 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 392 3 001 3 399 1 890 1 997 1 487 1 420 1 112 1 208 860
Obeskattade reserver 20 13 14 733 923 1 076 906 899 921 317
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 31 230 199 190 0 0
Kortfristiga skulder 1 783 1 809 1 271 2 181 1 695 2 013 1 287 1 930 1 418 1 850
Skulder och eget kapital 5 195 4 823 4 685 4 804 4 646 4 806 3 812 4 130 3 547 3 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 666 510 845 676 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 120 - -
Löner till övriga anställda 3 780 3 065 3 036 3 897 3 359 2 711 2 583 2 347 2 367 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 520 1 181 1 176 1 469 1 263 1 416 1 074 1 204 1 203 497
Utdelning till aktieägare 1 000 100 0 300 450 250 400 100 350 300
Omsättning 10 621 10 477 7 375 9 908 7 347 9 007 8 171 8 173 8 430 4 020
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 13 12 12 12 16 12 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 947 1 033 738 740 553 716 658 509 697 669
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 434 435 424 396 411 361 285 360 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 061 1 388 901 344 718 1 150 854 444 1 157 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,81% 40,08% -23,33% 45,08% -22,87% 8,85% -2,96% -2,67% 108,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,13% 30,09% 31,57% 6,60% 17,71% 18,23% 15,98% 9,44% 31,66% 1,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,55% 14,05% 20,05% 3,30% 12,41% 10,19% 7,71% 4,79% 13,43% 1,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,33% 81,46% 82,18% 80,28% 72,99% 81,96% 80,17% 79,38% 83,45% 66,30%
Rörelsekapital/omsättning 29,80% 26,17% 42,07% 24,31% 30,18% 16,40% 17,10% 16,26% 22,22% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,59% 62,43% 72,78% 50,59% 57,62% 47,44% 54,77% 42,60% 52,75% 35,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 274,09% 249,47% 344,14% 207,20% 202,95% 170,04% 204,90% 168,55% 231,03% 119,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...