Visa allt om MP Skating AB
Visa allt om MP Skating AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 860 3 920 4 379 4 125 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032
Övrig omsättning - - 9 49 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -84 169 56 365 -61 630 170 288 427 174
Resultat efter finansnetto -104 151 41 345 -100 568 135 256 372 118
Årets resultat 6 92 78 214 9 361 74 139 193 50
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 38 39 21 222 292 58 85 100 42
Omsättningstillgångar 2 296 2 496 2 507 2 727 2 291 2 711 2 627 2 490 2 021 2 158
Tillgångar 2 322 2 534 2 545 2 749 2 513 3 004 2 685 2 574 2 121 2 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 766 759 1 067 989 775 916 685 731 592 399
Obeskattade reserver 272 389 362 421 348 462 386 354 292 188
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 347 0 250 320 324 463 325 366 419 603
Kortfristiga skulder 938 1 385 866 1 019 1 066 1 162 1 289 1 122 819 1 011
Skulder och eget kapital 2 322 2 534 2 545 2 749 2 513 3 004 2 685 2 574 2 121 2 200
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 220 257 147 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 400 481 400 261 155 119 14 11 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 163 169 143 151 105 171 207 135 135
Utdelning till aktieägare 400 0 400 0 0 150 130 120 0 90
Omsättning 3 860 3 920 4 388 4 174 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 930 1 960 - - 3 568 4 494 4 976 4 885 4 290 4 032
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 315 - - 437 293 560 488 327 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -71 183 64 386 23 708 196 319 447 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,53% -10,48% 6,16% 15,61% -20,61% -9,69% 1,86% 13,87% 6,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,62% 6,67% 2,36% 13,60% -2,43% 20,97% 6,33% 11,19% 20,13% 7,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,18% 4,31% 1,37% 9,07% -1,71% 14,02% 3,42% 5,90% 9,95% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,33% 42,88% 38,57% 38,04% 34,75% 40,97% 36,90% 37,30% 38,69% 35,79%
Rörelsekapital/omsättning 35,18% 28,34% 37,47% 41,41% 34,33% 34,47% 26,89% 28,00% 28,02% 28,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,13% 41,93% 53,02% 47,92% 41,05% 41,83% 36,11% 38,54% 37,82% 24,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14,39% 18,41% 32,56% 53,39% 14,63% 24,35% 18,23% 17,56% 21,73% 21,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...