Visa allt om Zetterlund & Co Reklambyrå/Bokförlag Aktiebolag
Visa allt om Zetterlund & Co Reklambyrå/Bokförlag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 834 909 690 624 92 469 858 1 548 779 694
Övrig omsättning 26 49 66 10 49 71 23 60 83 90
Rörelseresultat (EBIT) 100 322 -56 -40 -58 -27 -63 -129 7 -7
Resultat efter finansnetto 100 322 -56 -40 -58 -26 -63 -122 19 -6
Årets resultat 100 320 -56 -40 -58 -26 -63 -122 19 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 39 45 43 74 111 144 168 38 44
Omsättningstillgångar 766 752 448 450 335 333 572 584 720 689
Tillgångar 919 791 493 494 409 444 716 752 758 732
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 565 465 145 201 241 299 324 388 510 491
Obeskattade reserver 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 352 324 347 292 167 145 392 364 249 241
Skulder och eget kapital 919 791 493 494 409 444 716 752 758 732
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 82 42
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 16 - 0 8 25 109 5 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 20 23 11 0 7 29 69 33 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 860 958 756 634 141 540 881 1 608 862 784
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 834 909 690 - - 469 858 1 548 779 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 65 65 78 - - 80 397 281 145 77
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 329 -27 -9 -27 6 119 -115 13 2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,25% 31,74% 10,58% 578,26% -80,38% -45,34% -44,57% 98,72% 12,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,88% 40,71% -11,36% -8,10% -13,94% -5,63% -8,80% -16,22% 2,51% -0,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,99% 35,42% -8,12% -6,41% -61,96% -5,33% -7,34% -7,88% 2,44% -0,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,18% 76,68% 70,87% 58,97% 77,17% 59,70% 61,54% 45,28% 48,27% 50,14%
Rörelsekapital/omsättning 49,64% 47,08% 14,64% 25,32% 182,61% 40,09% 20,98% 14,21% 60,46% 64,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,48% 58,98% 29,41% 40,69% 58,92% 67,34% 45,25% 51,60% 67,28% 67,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,62% 127,47% 67,72% 83,22% 70,06% 126,90% 88,27% 82,14% 175,90% 201,24%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...