Visa allt om Aktiebolaget Gleipner
Visa allt om Aktiebolaget Gleipner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 496 1 659 1 154 1 375 1 442 1 607 1 020 1 996 1 104 1 265
Övrig omsättning - - 52 174 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 937 758 655 945 641 622 941 1 465 634 672
Resultat efter finansnetto 1 308 1 014 413 1 180 742 758 1 077 1 463 1 883 658
Årets resultat -294 -337 -751 -1 080 -192 -451 -386 -1 045 475 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 128 16 478 16 601 17 127 17 818 17 973 17 996 15 129 13 770 13 826
Omsättningstillgångar 424 437 621 781 640 754 769 3 395 3 422 3 385
Tillgångar 18 552 16 915 17 222 17 908 18 458 18 727 18 765 18 524 17 192 17 210
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 785 277 613 1 365 2 444 2 637 3 087 3 473 4 568 4 093
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 767 16 639 16 609 16 543 16 014 16 091 15 678 15 051 12 624 13 118
Skulder och eget kapital 18 552 16 915 17 222 17 908 18 458 18 727 18 765 18 524 17 192 17 210
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 1 496 1 659 1 206 1 549 1 442 1 607 1 020 1 996 1 104 1 265
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 015 836 655 945 641 622 941 1 467 639 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,83% 43,76% -16,07% -4,65% -10,27% 57,55% -48,90% 80,80% -12,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,13% 6,05% 4,47% 6,63% 4,07% 4,07% 5,76% 7,91% 10,97% 3,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 88,37% 61,66% 66,72% 86,33% 52,15% 47,48% 105,98% 73,40% 170,83% 53,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,68% 60,94% 71,75% 65,96% 56,24% 47,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 092,45% -976,61% -1 385,44% -1 146,33% -1 066,16% -954,39% -1 461,67% -583,97% -833,51% -769,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,62% 1,64% 3,56% 7,62% 13,24% 14,08% 16,45% 18,75% 26,57% 23,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,53% 2,63% 3,74% 4,72% 4,00% 4,69% 4,90% 3,56% 4,46% 4,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...