Visa allt om Tandläkare G Lindblad AB
Visa allt om Tandläkare G Lindblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 065 659 1 084 580 1 003 1 552 453 342 601 420
Övrig omsättning 1 1 - 14 - 10 16 69 79 -
Rörelseresultat (EBIT) 143 -155 42 -137 -75 497 3 -108 50 24
Resultat efter finansnetto 144 -156 31 -155 -82 461 -43 -162 1 -2
Årets resultat 144 -156 31 -155 -82 461 -43 -162 1 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 29 79 129 179 229 285 345
Omsättningstillgångar 389 136 155 221 105 179 146 75 291 102
Tillgångar 389 136 155 250 184 308 327 304 576 447
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -245 -389 -234 -264 -109 -28 -489 -447 -284 -286
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 427 249 285 802 724 760 543
Kortfristiga skulder 635 525 389 88 44 51 15 26 101 189
Skulder och eget kapital 389 136 155 250 184 308 327 304 576 447
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 7 17 18 35 37 30 48 137 78
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 2 5 6 8 10 9 14 45 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 066 660 1 084 594 1 003 1 562 469 411 680 420
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 659 1 084 580 1 003 1 552 453 342 301 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 120 190 96 142 216 65 75 97 103
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 143 -155 71 -87 -25 547 53 -52 110 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 61,61% -39,21% 86,90% -42,17% -35,37% 242,60% 32,46% -43,09% 43,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,76% -113,97% 27,10% -54,80% -40,76% 161,36% 0,92% -35,53% 8,68% 5,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,43% -23,52% 3,87% -23,62% -7,48% 32,02% 0,66% -31,58% 8,32% 5,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,92% 80,58% 83,49% 82,07% 89,93% 84,09% 76,38% 78,95% 91,68% 67,38%
Rörelsekapital/omsättning -23,10% -59,03% -21,59% 22,93% 6,08% 8,25% 28,92% 14,33% 31,61% -20,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -62,98% -286,03% -150,97% -105,60% -59,24% -9,09% -149,54% -147,04% -49,31% -63,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,26% 25,90% 39,85% 248,86% 234,09% 347,06% 960,00% 280,77% 284,16% 51,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...