Visa allt om Jättadalen Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 36 045 34 966 32 795 32 873 30 479 30 291 28 115 27 395 25 067 20 043
Övrig omsättning 1 586 1 135 2 936 1 854 493 2 771 8 031 1 789 3 435 1 151
Rörelseresultat (EBIT) 15 118 16 283 12 753 12 692 13 473 12 327 17 478 10 390 -2 276 2 093
Resultat efter finansnetto 47 385 7 105 7 868 8 571 8 593 7 773 12 607 4 840 -4 154 3 913
Årets resultat 46 979 4 198 3 806 4 716 5 225 4 346 7 247 3 569 -2 893 3 797
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 345 875 320 914 211 714 207 875 180 970 179 281 163 250 164 107 168 596 130 407
Omsättningstillgångar 99 231 40 972 10 468 11 293 8 321 18 036 20 895 15 126 13 270 20 717
Tillgångar 445 106 361 886 222 182 219 168 189 291 197 317 184 145 179 233 181 866 151 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 614 38 634 34 437 31 731 27 014 32 763 34 417 28 170 25 601 29 022
Obeskattade reserver 12 408 13 557 12 029 9 770 7 207 5 187 3 000 0 2 002 1 765
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 580 0 0 0 0
Långfristiga skulder 329 319 296 010 164 927 168 092 145 259 148 682 137 709 142 838 146 070 113 556
Kortfristiga skulder 19 765 13 685 10 789 9 575 9 811 9 105 9 019 8 225 8 193 6 781
Skulder och eget kapital 445 106 361 886 222 182 219 168 189 291 197 317 184 145 179 233 181 866 151 124
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 2 716 2 449 2 495 2 120 2 078 2 119 2 050
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - - - 1 087 946 916 833 774 803 771
Utdelning till aktieägare 48 000 2 000 0 1 100 0 0 6 000 1 000 1 000 2 000
Omsättning 37 631 36 101 35 731 34 727 30 972 33 062 36 146 29 184 28 502 21 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 8 7 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 605 3 885 4 099 4 109 4 354 5 049 4 686 4 566 5 013 4 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 546 538 543 483 492 569 492 475 584 564
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 118 16 283 15 375 12 692 13 911 15 681 20 652 13 522 -1 932 2 093
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,09% 6,62% -0,24% 7,85% 0,62% 7,74% 2,63% 9,29% 25,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,89% 4,69% 6,03% 6,05% 7,26% 6,57% 9,90% 6,04% -0,56% 4,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 159,16% 48,59% 40,87% 40,33% 45,09% 42,79% 64,82% 39,54% -4,09% 32,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,82% 66,83% 60,82% 52,09% 65,27% 39,36% 41,67% 39,80% -15,97% 29,24%
Rörelsekapital/omsättning 220,46% 78,04% -0,98% 5,23% -4,89% 29,48% 42,24% 25,19% 20,25% 69,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,96% 13,60% 19,72% 17,95% 17,24% 18,65% 19,89% 15,72% 14,89% 20,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 494,23% 285,90% 79,91% 98,66% 66,00% 177,81% 211,21% 159,40% 137,17% 275,45%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...