Visa allt om Göran Liljeson Aktiebolag
Visa allt om Göran Liljeson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 117 205 284 302 445 379 675 667 610 608
Övrig omsättning - - - 29 - 229 1 2 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 26 60 115 47 132 275 208 93 87 3
Resultat efter finansnetto 19 53 109 42 130 283 201 92 84 -1
Årets resultat 15 42 86 65 98 274 124 66 64 -25
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 12 14 15 114 155 503 540 327 338
Omsättningstillgångar 190 255 280 359 374 394 222 72 267 285
Tillgångar 195 267 294 374 489 550 724 613 594 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 163 270 334 394 423 274 200 185 200
Obeskattade reserver 1 2 4 5 52 42 33 1 1 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 305 305 305 305
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 55 102 20 35 42 85 112 107 104 111
Skulder och eget kapital 195 267 294 374 489 550 724 613 594 622
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 48 51 48 84 52 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 30 52 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 3 12 13 0 13 18 13 115
Utdelning till aktieägare 0 40 149 150 125 128 125 50 50 80
Omsättning 117 205 284 331 445 608 676 669 610 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 284 302 445 379 675 667 610 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 38 72 70 - 67 115 73 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 61 117 48 173 317 251 130 98 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,93% -27,82% -5,96% -32,13% 17,41% -43,85% 1,20% 9,34% 0,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% 22,47% 39,46% 13,10% 27,81% 52,55% 28,73% 16,15% 15,32% 0,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,22% 29,27% 40,85% 16,23% 30,56% 76,25% 30,81% 14,84% 14,92% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,73% 95,61% 94,72% 88,74% 91,01% 80,47% 79,56% 79,76% 78,03% 76,97%
Rörelsekapital/omsättning 115,38% 74,63% 91,55% 107,28% 74,61% 81,53% 16,30% -5,25% 26,72% 28,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,17% 61,63% 92,90% 90,29% 88,41% 82,54% 41,20% 32,74% 31,27% 32,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 345,45% 250,00% 1 400,00% 1 025,71% 890,48% 463,53% 198,21% 67,29% 256,73% 256,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...