Visa allt om Svenska Jalusi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 29 341 23 518 23 163 24 889 23 150 19 535 18 787 15 909 14 586 15 733
Övrig omsättning 394 556 219 22 204 342 281 93 35 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 460 -13 -395 433 1 006 347 642 -206 942 -409
Resultat efter finansnetto 1 684 217 -230 494 1 077 588 599 9 939 -214
Årets resultat 1 311 185 -230 340 789 432 598 9 939 -221
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 689 2 864 3 078 3 081 3 037 193 220 762 992 1 019
Omsättningstillgångar 10 941 9 283 9 839 11 142 8 915 8 733 7 138 6 657 6 613 5 438
Tillgångar 13 630 12 147 12 917 14 222 11 952 8 925 7 358 7 419 7 605 6 456
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 362 3 051 2 866 4 095 4 756 4 643 4 211 3 613 3 603 2 665
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 302 4 521 5 599 5 064 3 473 1 332 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 966 4 575 4 452 5 063 3 723 2 952 3 147 3 806 4 001 3 792
Skulder och eget kapital 13 630 12 147 12 917 14 222 11 952 8 925 7 358 7 419 7 605 6 456
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 878 3 744 3 690 4 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - - - 1 448 1 464 1 249 1 606
Utdelning till aktieägare 750 0 0 1 000 0 675 0 0 0 0
Omsättning 29 735 24 074 23 382 24 911 23 354 19 877 19 068 16 002 14 621 15 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 12 13 11 10 9 9 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 667 2 138 1 930 1 915 2 105 1 954 2 087 1 768 1 823 1 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 725 726 649 617 661 666 612 596 595 644
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 635 162 -192 660 1 203 445 731 -109 1 104 -242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,76% 1,53% -6,93% 7,51% 18,51% 3,98% 18,09% 9,07% -7,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,18% 3,38% -0,20% 4,36% 9,96% 7,00% 8,87% 1,04% 13,29% -1,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,12% 1,74% -0,11% 2,49% 5,14% 3,20% 3,48% 0,48% 6,93% -0,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,60% 53,89% 52,43% 53,37% 53,83% 54,87% 50,98% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,77% 20,02% 23,26% 24,42% 22,43% 29,59% 21,24% 17,92% 17,91% 10,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,00% 25,12% 22,19% 28,79% 39,79% 52,02% 57,23% 48,70% 47,38% 41,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,02% 96,96% 93,87% 93,90% 126,00% 171,48% 111,76% 68,63% 71,71% 65,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!