Visa allt om Fernvikens Maskinteknik AB
Visa allt om Fernvikens Maskinteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 1 0 0 12 25 591 712 591 642 3 489
Övrig omsättning - - - - 3 1 377 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -367 -142 -689 -105 -433 1 511 76 -378 -1 157 -1 200
Resultat efter finansnetto 67 -445 116 -64 -92 1 348 187 -1 479 -548 36
Årets resultat 67 -411 122 196 765 1 286 399 -916 56 657
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 18 23 0 0 0 50 1 517 2 661 3 806
Omsättningstillgångar 9 462 9 538 10 288 10 284 11 051 11 545 10 252 12 538 13 600 13 043
Tillgångar 9 474 9 555 10 311 10 284 11 051 11 545 10 302 14 055 16 262 16 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 202 9 295 9 860 9 939 9 907 9 592 8 406 11 937 13 013 13 337
Obeskattade reserver 250 250 284 317 636 1 695 1 695 2 044 2 697 3 348
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 11 167 30 508 258 202 75 552 164
Skulder och eget kapital 9 474 9 555 10 311 10 284 11 051 11 545 10 302 14 055 16 262 16 849
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 200 400 666
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 30 500 0 320 260 253 361 361 318
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 5 51 0 33 69 79 135 241 316
Utdelning till aktieägare 164 160 155 200 165 450 100 180 160 380
Omsättning 1 0 0 12 28 1 968 712 591 642 3 489
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 - - 6 13 296 356 296 321 1 745
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 71 295 2 182 172 166 348 501 651
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -361 -136 -683 -105 -433 1 511 220 -234 -1 013 -1 049
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -52,00% -95,77% -16,99% 20,47% -7,94% -81,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,71% - - -0,62% -0,27% 13,88% 9,31% -2,63% -3,37% 0,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6 700,00% - - -533,33% -120,00% 271,07% 134,69% -62,61% -85,36% 1,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - -433,33% -44,00% 91,37% 93,82% 93,40% 85,20% 18,06%
Rörelsekapital/omsättning 944 000,00% - - 85 450,00% 42 172,00% 1 909,81% 1 411,52% 2 108,80% 2 032,40% 369,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,19% 99,32% 97,77% 99,05% 93,89% 93,90% 93,72% 95,65% 91,96% 93,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43 009,09% 86 709,09% 6 160,48% 34 280,00% 2 175,39% 4 474,81% 5 075,25% 16 717,33% 2 463,77% 7 953,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...