Visa allt om Monsoon Design Aktiebolag
Visa allt om Monsoon Design Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 556 3 000 4 883 5 314 5 103 6 440 7 305 7 072 6 280 5 855
Övrig omsättning - 49 532 558 - 125 - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) -594 -2 012 511 -706 276 146 535 477 215 54
Resultat efter finansnetto -595 -2 019 482 -756 238 2 240 600 450 -36 278
Årets resultat -595 -2 019 427 -266 164 2 095 406 201 1 389
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 85 113 321 422 375 123 207 280 426 528
Omsättningstillgångar 513 848 2 855 2 952 3 391 3 349 3 549 2 962 2 821 2 734
Tillgångar 597 961 3 177 3 374 3 766 3 472 3 756 3 242 3 246 3 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 141 236 2 040 1 613 2 379 2 215 2 183 1 777 2 076 2 074
Obeskattade reserver 0 0 0 0 490 516 513 456 324 465
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 189 716 790 447 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 453 536 421 970 449 741 1 060 1 010 847 722
Skulder och eget kapital 597 961 3 177 3 374 3 766 3 472 3 756 3 242 3 246 3 262
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 683 726 615 628
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 449 831 680 1 360 821 822 666 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 24 466 400 225 317 432 348 375 380
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 500 0
Omsättning 556 3 049 5 415 5 872 5 103 6 565 7 305 7 088 6 280 5 855
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 5 5 4 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 977 1 063 1 276 1 073 1 218 1 179 1 047 976
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 385 411 290 288 335 324 285 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -566 -1 975 612 -605 376 195 666 623 359 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,47% -38,56% -8,11% 4,13% -20,76% -11,84% 3,29% 12,61% 7,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -99,50% -209,37% 16,08% -20,90% 7,33% 65,29% 16,51% 23,01% 8,26% 9,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -106,83% -67,07% 10,46% -13,27% 5,41% 35,20% 8,49% 10,55% 4,27% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,83% 18,13% 79,89% 48,66% 59,47% 51,57% 56,63% 56,50% 55,03% 54,43%
Rörelsekapital/omsättning 10,79% 10,40% 49,85% 37,30% 57,65% 40,50% 34,07% 27,60% 31,43% 34,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,62% 24,56% 64,21% 47,81% 72,76% 74,75% 68,19% 64,94% 71,14% 73,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,21% 12,87% 247,74% 196,70% 577,28% 411,20% 301,70% 250,00% 274,97% 319,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...