Visa allt om Biljardpalatset i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Biljardpalatset i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 261 23 086 18 390 17 614 17 231 16 693 13 673 12 169 11 530 10 892
Övrig omsättning - - - - 137 119 10 5 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 563 3 345 -12 -674 125 -35 -97 -168 269 732
Resultat efter finansnetto 3 445 1 714 -86 -787 -40 -64 -98 -166 272 652
Årets resultat 2 685 1 563 -86 -787 -40 -64 -98 -36 225 751
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 912 3 264 5 242 5 766 5 969 5 333 1 949 2 070 2 265 2 151
Omsättningstillgångar 3 984 7 017 2 063 1 409 2 505 1 933 2 581 1 700 1 359 1 603
Tillgångar 9 896 10 280 7 304 7 175 8 474 7 267 4 530 3 770 3 624 3 754
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 469 2 384 1 721 1 807 2 595 2 634 2 698 2 796 2 832 2 607
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 130 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 208 3 638 2 851 2 610 3 167 2 736 716 547 0 180
Kortfristiga skulder 5 218 4 258 2 732 2 758 2 712 1 896 1 116 427 662 798
Skulder och eget kapital 9 896 10 280 7 304 7 175 8 474 7 267 4 530 3 770 3 624 3 754
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 660 753 873 900 813
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 254 5 460 5 470 4 518 3 800 3 497 3 054 2 278 2 054
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 915 1 746 1 613 1 340 1 328 1 301 1 221 1 035 940
Utdelning till aktieägare 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 261 23 086 18 390 17 614 17 368 16 812 13 683 12 174 11 530 10 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 23 21 21 17 17 27 23 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 970 1 004 876 839 1 014 982 506 529 678 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 357 344 340 348 342 206 224 248 224
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 295 4 048 620 -50 754 222 24 27 492 918
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,09% 25,54% 4,41% 2,22% 3,22% 22,09% 12,36% 5,54% 5,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,00% 17,30% -0,16% -9,39% 1,52% -0,43% -2,14% -4,40% 7,62% 19,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,69% 7,70% -0,07% -3,83% 0,75% -0,19% -0,71% -1,36% 2,39% 6,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,85% 78,06% 74,86% 79,14% 78,61% 79,29% 78,48% 77,08% 75,86% 76,28%
Rörelsekapital/omsättning -5,09% 11,95% -3,64% -7,66% -1,20% 0,22% 10,71% 10,46% 6,05% 7,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,05% 23,19% 23,56% 25,18% 30,62% 36,25% 59,56% 74,16% 80,73% 72,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,95% 160,24% 70,06% 46,77% 86,25% 89,82% 216,58% 380,33% 188,37% 186,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...