Visa allt om J:son Handels Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 93 116 83 004 87 676 92 635 93 846 95 236 100 061 97 364 100 570 87 518
Övrig omsättning 657 2 753 59 4 116 454 19 164 17 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 506 2 266 -2 354 1 486 2 469 2 616 1 379 -1 656 -1 783 411
Resultat efter finansnetto 1 606 1 946 -2 978 1 018 2 014 2 120 883 -2 217 -2 729 -586
Årets resultat 1 706 1 283 -3 043 685 1 530 1 889 893 -2 164 -2 678 -496
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 879 829 1 119 1 342 1 212 2 364 3 389 4 369 4 070 2 184
Omsättningstillgångar 48 371 45 415 43 901 50 119 44 819 46 376 46 745 44 863 51 960 40 608
Tillgångar 49 250 46 244 45 020 51 460 46 031 48 740 50 134 49 232 56 029 42 792
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 651 11 157 10 389 18 902 18 042 16 619 14 846 14 457 15 887 12 022
Minoritetsintressen 735 524 0 0 478 371 504 0 734 0
Avsättningar (tkr) -60 72 0 0 19 0 0 0 122 576
Långfristiga skulder 10 032 11 211 12 741 13 280 8 526 11 568 12 513 13 188 13 323 11 431
Kortfristiga skulder 25 891 23 281 21 891 19 279 18 966 20 182 22 271 21 586 25 962 18 763
Skulder och eget kapital 49 250 46 244 45 020 51 460 46 031 48 740 50 134 49 232 56 029 42 792
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 381 1 226 1 315 1 321 1 192 1 192 1 192 1 122 1 087 1 169
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 601 10 986 12 401 13 063 12 276 11 683 13 096 14 756 14 135 10 646
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 406 4 347 5 572 5 639 5 377 6 019 5 923 6 107 6 283 4 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 93 773 85 757 87 735 96 751 94 300 95 255 100 225 97 381 100 570 87 518
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 30 34 33 36 34 39 45 46 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 211 2 767 2 579 2 807 2 607 2 801 2 566 2 164 2 186 2 431
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 653 562 584 621 532 540 521 499 470 465
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 666 2 431 -1 833 2 265 3 558 3 717 2 468 -1 046 -1 519 621
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,18% -5,33% -5,35% -1,29% -1,46% -4,82% 2,77% -3,19% 14,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,09% 5,66% -5,22% 2,89% 5,38% 5,37% 2,78% -3,34% -3,03% 1,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 3,15% -2,68% 1,61% 2,64% 2,75% 1,40% -1,69% -1,69% 0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,49% 35,11% 35,72% 41,00% 39,13% 39,30% 37,55% 37,61% 37,13% 37,17%
Rörelsekapital/omsättning 24,14% 26,67% 25,10% 33,29% 27,55% 27,50% 24,46% 23,91% 25,85% 24,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,69% 24,13% 23,08% 36,73% 39,20% 34,10% 29,61% 29,37% 28,35% 28,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,06% 83,95% 70,72% 117,30% 98,40% 97,11% 93,42% 92,94% 104,55% 109,64%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 34 533 31 574 25 884 23 735 17 899 18 762 14 959 12 119 10 958 4 401
Övrig omsättning 39 1 264 47 73 241 19 164 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 593 -156 -3 249 -2 238 -3 328 51 -1 194 -2 242 -2 215 -3 151
Resultat efter finansnetto -2 034 -83 -2 557 -702 -3 409 649 -1 347 -2 499 -2 783 -3 333
Årets resultat 2 443 -80 -1 468 1 355 520 1 326 403 130 -1 215 11
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 613 10 096 10 113 10 402 10 819 11 559 12 051 12 717 12 121 7 883
Omsättningstillgångar 24 258 21 230 17 261 18 916 15 225 14 866 11 676 15 806 15 043 10 082
Tillgångar 37 871 31 326 27 373 29 318 26 044 26 425 23 727 28 522 27 164 17 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 489 11 047 11 127 18 095 16 741 16 221 14 895 14 492 14 362 9 077
Obeskattade reserver 0 37 40 509 716 545 0 0 0 893
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 867 1 923 835 443 1 807 2 207 6 815 5 229 3 685
Kortfristiga skulder 24 382 17 375 14 284 9 878 8 145 7 852 6 624 7 215 7 573 4 310
Skulder och eget kapital 37 871 31 326 27 373 29 318 26 044 26 425 23 727 28 522 27 164 17 965
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 381 1 226 1 315 1 321 1 192 1 192 1 192 1 122 1 087 1 169
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 063 4 517 4 687 4 857 3 709 3 624 2 802 3 443 1 818 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 2 528 1 974 2 371 2 429 2 049 2 263 1 785 1 730 1 126 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 572 32 838 25 931 23 808 18 140 18 781 15 123 12 119 10 958 4 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 11 11 11 10 12 11 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 467 2 255 1 849 2 158 1 627 1 706 1 496 1 010 996 1 467
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 661 566 627 807 649 632 575 538 384 758
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 517 -79 -2 814 -1 540 -2 552 831 -431 -1 863 -2 086 -3 095
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,37% 21,98% 9,05% 32,61% -4,60% 25,42% 23,43% 10,59% 148,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,20% 0,62% -8,72% -2,13% -12,78% 2,84% -4,98% -7,86% -8,09% -17,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,61% 0,62% -9,22% -2,63% -18,59% 4,00% -7,89% -18,49% -20,05% -69,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,43% 40,26% 46,63% 56,62% 53,75% 72,28% 69,10% 76,88% 67,21% 38,60%
Rörelsekapital/omsättning -0,36% 12,21% 11,50% 38,08% 39,56% 37,38% 33,77% 70,89% 68,17% 131,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,62% 35,36% 40,76% 63,07% 66,42% 62,99% 62,78% 50,81% 52,87% 54,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,45% 57,61% 42,97% 103,77% 98,70% 91,80% 95,23% 153,03% 157,67% 176,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!