Visa allt om Stefan o Kim AB
Visa allt om Stefan o Kim AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 504 1 773 2 349 2 348 2 347 2 726 2 818 2 308 3 384 3 152
Övrig omsättning 71 - 26 - - - 2 - - 6
Rörelseresultat (EBIT) 242 -6 253 -239 -53 217 127 -268 782 44
Resultat efter finansnetto 237 -11 251 -244 -75 205 126 -273 766 20
Årets resultat 133 9 203 -197 0 94 55 1 429 2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 111 101 149 277 425 522 204 394 449 555
Omsättningstillgångar 780 474 920 734 685 1 691 1 065 954 1 171 773
Tillgångar 892 575 1 069 1 011 1 110 2 212 1 268 1 348 1 620 1 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 499 416 507 305 545 672 578 523 722 293
Obeskattade reserver 60 0 29 0 47 128 54 4 286 128
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 62 0 23 111 170 229 0 81 126 163
Kortfristiga skulder 271 159 511 596 347 1 183 637 740 486 743
Skulder och eget kapital 892 575 1 069 1 011 1 110 2 212 1 268 1 348 1 620 1 329
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 706 587 711 737 703
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 452 480 754 468 45 216 174 301 534
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 281 280 394 286 381 395 409 497 631
Utdelning till aktieägare 60 50 100 0 44 127 40 0 200 0
Omsättning 2 575 1 773 2 375 2 348 2 347 2 726 2 820 2 308 3 384 3 158
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 252 887 1 175 1 174 1 174 1 363 939 769 1 128 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 369 383 578 384 574 409 445 534 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 270 40 299 -146 43 297 200 -147 901 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,23% -24,52% 0,04% 0,04% -13,90% -3,26% 22,10% -31,80% 7,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,13% -1,04% 23,95% -22,65% -4,68% 9,81% 10,17% -19,58% 48,33% 3,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,66% -0,34% 10,90% -9,75% -2,22% 7,96% 4,58% -11,44% 23,14% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,81% 73,10% 67,05% 64,65% 67,79% 72,30% 79,42% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,33% 17,77% 17,41% 5,88% 14,40% 18,64% 15,19% 9,27% 20,24% 0,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,19% 72,35% 49,54% 30,17% 52,22% 34,64% 48,72% 39,02% 57,28% 28,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 287,82% 298,11% 180,04% 123,15% 197,41% 142,94% 167,19% 128,92% 240,95% 104,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...