Visa allt om Skriv o Bokföringstjänst E. Hallberg AB
Visa allt om Skriv o Bokföringstjänst E. Hallberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 417 576 543 601 775 1 408 1 507 1 129 1 341 1 283
Övrig omsättning - - - - 53 3 - - 24 -
Rörelseresultat (EBIT) 149 19 1 13 29 2 126 32 -49 45
Resultat efter finansnetto 149 17 -2 11 22 -6 117 18 -63 27
Årets resultat 116 15 -2 11 22 -6 117 18 -63 27
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 12 15 18 2 34 42 56 60 124
Omsättningstillgångar 297 121 138 164 199 204 253 186 183 195
Tillgångar 307 133 153 182 201 238 295 242 243 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 101 86 88 77 55 61 -57 -75 -12
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 0 0 88 52 173 193 162
Kortfristiga skulder 90 33 40 94 124 95 182 126 125 169
Skulder och eget kapital 307 133 153 182 201 238 295 242 243 319
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 347 292 382 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 354 274 301 256 348 0 0 0 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 95 145 169 158 187 186 181 199 148
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 417 576 543 601 828 1 411 1 507 1 129 1 365 1 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 417 576 543 601 775 1 408 1 507 1 129 671 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 187 461 430 490 435 552 541 484 307 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 151 21 4 15 30 13 141 48 -34 73
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,60% 6,08% -9,65% -22,45% -44,96% -6,57% 33,48% -15,81% 4,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,53% 14,29% 0,65% 7,14% 14,43% 0,84% 42,71% 13,22% -20,16% 14,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,73% 3,30% 0,18% 2,16% 3,74% 0,14% 8,36% 2,83% -3,65% 3,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,48% 56,68% 58,06% 67,40% 59,73% 62,35%
Rörelsekapital/omsättning 49,64% 15,28% 18,05% 11,65% 9,68% 7,74% 4,71% 5,31% 4,33% 2,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,68% 75,94% 56,21% 48,35% 38,31% 23,11% 20,68% -23,55% -30,86% -3,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 330,00% 366,67% 345,00% 174,47% 160,48% 181,05% 104,40% 113,49% 109,60% 83,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...