Visa allt om L.T.S. Telekommunikation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 100 422 55 596 85 518 88 041 76 974 71 069 64 132 53 169 45 428 41 706
Övrig omsättning 281 642 47 127 400 299 780 329 481 358
Rörelseresultat (EBIT) 3 472 3 428 3 543 4 147 3 319 2 550 3 097 939 1 588 1 337
Resultat efter finansnetto 3 258 3 350 3 499 4 091 3 249 2 474 3 078 1 004 1 548 1 341
Årets resultat 2 163 2 600 5 372 2 487 2 132 1 694 1 677 917 1 200 774
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 515 368 418 417 367 250 270 154 638 389
Omsättningstillgångar 20 264 16 220 19 542 19 128 19 819 18 263 16 685 14 144 11 631 11 126
Tillgångar 20 779 16 587 19 960 19 545 20 185 18 513 16 955 14 298 12 269 11 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 998 3 835 8 003 5 031 4 543 4 012 3 917 3 158 4 242 3 322
Obeskattade reserver 0 0 0 3 520 2 710 2 300 2 105 1 468 1 678 1 750
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 100 2 400 0 0 0 1 286 1 571 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 682 10 353 11 957 10 994 12 932 10 916 9 361 9 672 6 349 6 444
Skulder och eget kapital 20 779 16 587 19 960 19 545 20 185 18 513 16 955 14 298 12 269 11 516
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 6 975 5 970 4 519 4 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 587 2 258 1 685 1 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 1 600 1 600 917 2 000 100
Omsättning 100 703 56 238 85 565 88 168 77 374 71 368 64 912 53 498 45 909 42 064
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 34 29 29 29 28 25 20 18 15 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 954 1 917 2 949 3 036 2 749 2 843 3 207 2 954 3 029 2 453
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 472 321 541 506 450 430 476 458 422 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 611 3 503 3 672 4 260 3 397 2 634 3 191 997 1 626 1 375
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 80,63% -34,99% -2,87% 14,38% 8,31% 10,82% 20,62% 17,04% 8,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,77% 20,90% 17,98% 21,44% 16,63% 14,00% 18,60% 7,22% 13,34% 11,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 6,23% 4,20% 4,76% 4,36% 3,65% 4,92% 1,94% 3,60% 3,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,43% 29,07% 30,46% 29,71% 28,87% 25,35% 25,23% 24,55% 24,62% 26,31%
Rörelsekapital/omsättning 7,55% 10,55% 8,87% 9,24% 8,95% 10,34% 11,42% 8,41% 11,63% 11,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,87% 23,12% 40,10% 39,79% 32,98% 31,36% 32,79% 30,10% 45,24% 40,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,26% 103,08% 104,95% 109,62% 97,47% 105,93% 115,13% 90,44% 99,12% 114,60%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!