Visa allt om Skåre Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 078 2 048 2 557 1 812 1 340 2 674 2 021 3 096 1 811 2 870
Övrig omsättning 1 060 1 024 1 067 976 948 948 0 555 1 291 56
Rörelseresultat (EBIT) 1 219 1 029 1 132 743 584 291 224 849 1 160 444
Resultat efter finansnetto 2 169 2 204 2 500 1 950 1 653 1 384 1 452 2 007 2 150 1 410
Årets resultat 1 597 1 649 1 881 1 558 1 208 1 157 1 201 1 609 1 284 888
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 001 18 758 22 332 17 365 8 408 336 587 526 344 466
Omsättningstillgångar 11 280 5 777 1 169 6 074 11 476 18 757 17 986 19 378 18 067 16 643
Tillgångar 26 281 24 536 23 501 23 438 19 885 19 092 18 573 19 905 18 411 17 108
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 245 21 948 20 599 19 018 17 760 16 852 15 995 15 044 13 685 12 651
Obeskattade reserver 2 300 2 150 2 050 1 950 2 000 1 900 2 000 2 092 2 000 1 500
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 445 150 550 2 263 0 150 300 2 486 2 597 2 933
Kortfristiga skulder 291 287 302 207 125 190 278 283 130 25
Skulder och eget kapital 26 281 24 536 23 501 23 438 19 885 19 092 18 573 19 905 18 411 17 108
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 150 150 150 197 150
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - - 47 47 47 62 47
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 300 300 250 250 250
Omsättning 3 138 3 072 3 624 2 788 2 288 3 622 2 021 3 651 3 102 2 926
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 340 2 674 2 021 3 096 1 811 2 870
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 131 197 200 197 259 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 346 1 202 1 285 814 674 444 377 983 1 240 483
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,46% -19,91% 41,11% 35,22% -49,89% 32,31% -34,72% 70,96% -36,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,25% 8,98% 10,80% 8,43% 8,31% 7,24% 7,85% 10,21% 11,69% 8,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 104,38% 107,62% 99,30% 109,05% 123,36% 51,72% 72,14% 65,63% 118,83% 50,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,97% 33,94% 27,10% 25,17% 17,24% 8,75% 35,53% 23,90% 18,66% 26,38%
Rörelsekapital/omsättning 528,83% 268,07% 33,91% 323,79% 847,09% 694,35% 876,20% 616,76% 990,45% 579,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,27% 96,29% 94,46% 87,63% 97,16% 96,03% 94,52% 83,78% 82,80% 80,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 640,89% 1 906,97% 168,21% 2 822,22% 8 641,60% 9 668,42% 6 203,96% 6 284,81% 13 384,62% 61 180,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!