Visa allt om Climat 80 Aktiebolag
Visa allt om Climat 80 Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 606 024 453 958 435 860 310 957 288 137 269 685 214 499 196 973 184 246 145 809
Övrig omsättning 7 677 2 656 818 1 344 895 1 440 395 594 143 208
Rörelseresultat (EBIT) 10 844 14 806 19 412 2 541 5 915 12 690 6 508 -1 851 9 733 5 280
Resultat efter finansnetto 10 419 14 318 18 959 2 344 5 816 12 476 6 231 -2 017 9 569 5 095
Årets resultat 7 463 10 589 14 480 1 285 4 875 8 982 4 289 -1 818 6 680 3 433
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 577 33 475 15 293 8 322 4 305 5 515 6 627 8 406 7 747 6 781
Omsättningstillgångar 148 429 121 398 121 871 91 792 80 555 65 560 55 911 44 290 42 024 34 808
Tillgångar 181 006 154 873 137 164 100 113 84 860 71 074 62 538 52 696 49 772 41 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 197 36 734 34 909 24 306 26 521 24 645 17 663 13 675 16 993 11 013
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 422 5 693 4 543 3 186 3 419 3 748 2 720 2 130 2 470 1 820
Långfristiga skulder 14 795 15 801 7 810 680 0 0 0 163 1 985 2 803
Kortfristiga skulder 124 591 96 645 89 901 71 941 54 920 42 681 42 155 36 729 28 324 25 954
Skulder och eget kapital 181 006 154 873 137 164 100 113 84 860 71 074 62 538 52 696 49 772 41 590
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 4 395 3 347 2 648 2 373 2 015 1 735 1 654 1 590 1 065 899
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 136 998 121 623 98 321 83 277 74 969 62 769 50 815 44 509 39 012 35 544
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 60 523 49 812 40 989 33 106 29 366 24 884 20 038 17 806 16 089 18 594
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 613 701 456 614 436 678 312 301 289 032 271 125 214 894 197 567 184 389 146 017
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 353 339 265 203 208 184 153 132 121 107
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 717 1 339 1 645 1 532 1 385 1 466 1 402 1 492 1 523 1 363
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 594 528 544 601 527 502 491 501 477 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 585 23 489 26 027 4 167 7 765 14 552 8 884 485 11 907 7 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,50% 4,15% 40,17% 7,92% 6,84% 25,73% 8,90% 6,91% 26,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,15% 9,63% 14,24% 2,60% 7,05% 17,90% 10,43% -3,47% 19,88% 13,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,84% 3,29% 4,48% 0,84% 2,08% 4,72% 3,04% -0,93% 5,37% 3,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,49% 100,00% 100,00% 100,00% 52,30% 50,06% 53,59% 55,29% 58,69% 46,10%
Rörelsekapital/omsättning 3,93% 5,45% 7,33% 6,38% 8,90% 8,48% 6,41% 3,84% 7,44% 6,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,45% 23,72% 25,45% 24,28% 31,25% 34,68% 28,24% 25,95% 34,14% 26,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,09% 123,27% 133,49% 126,90% 145,74% 152,64% 131,55% 119,58% 128,60% 129,08%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 184 555 196 898 190 970 150 393 135 659 140 599 118 235 98 137 114 053 93 573
Övrig omsättning 17 479 13 220 10 860 10 103 11 105 9 783 126 387 19 134
Rörelseresultat (EBIT) 4 039 4 135 5 458 2 925 2 512 6 153 3 261 -248 4 069 2 758
Resultat efter finansnetto 4 057 4 101 5 373 2 853 2 470 6 027 3 101 -362 3 873 2 574
Årets resultat 6 952 8 295 12 090 3 795 2 127 2 945 1 604 -348 1 933 1 178
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 312 27 000 13 479 10 796 4 648 8 260 8 705 9 261 7 109 7 975
Omsättningstillgångar 45 317 50 479 58 506 39 885 33 962 30 225 29 229 22 860 19 759 20 240
Tillgångar 73 629 77 479 71 984 50 681 38 610 38 485 37 934 32 121 26 868 28 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 300 16 348 17 053 8 962 8 667 9 540 7 489 5 523 7 334 6 101
Obeskattade reserver 15 876 14 070 10 113 5 928 6 211 6 856 4 973 4 181 4 215 3 133
Avsättningar (tkr) 544 565 544 431 395 401 319 220 300 250
Långfristiga skulder 1 000 2 764 1 597 0 0 0 0 163 831 2 803
Kortfristiga skulder 41 909 43 732 42 677 35 359 23 336 21 687 25 153 22 034 14 188 15 929
Skulder och eget kapital 73 629 77 479 71 984 50 681 38 610 38 485 37 934 32 121 26 868 28 215
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD 1 036 867 803 695 633 549 549 557 592 677
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 40 217 45 090 40 663 35 077 31 459 28 291 24 249 21 968 19 750 20 452
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 137 19 745 16 978 14 600 12 910 11 777 9 869 9 231 8 396 8 636
Utdelning till aktieägare 2 000 9 000 9 000 4 000 3 500 3 000 2 000 300 1 500 700
Omsättning 202 034 210 118 201 830 160 496 146 764 150 382 118 361 98 524 114 072 93 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 102 114 114 84 87 81 72 65 59 64
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 809 1 727 1 675 1 790 1 559 1 736 1 642 1 510 1 933 1 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 594 526 616 536 518 500 506 502 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 707 4 628 6 160 3 813 3 351 7 020 4 071 543 4 855 3 553
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,27% 3,10% 26,98% 10,86% -3,51% 18,91% 20,48% -13,95% 21,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% 5,52% 7,73% 5,89% 6,57% 16,01% 8,62% -0,73% 15,36% 9,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,33% 2,17% 2,91% 1,98% 1,87% 4,38% 2,77% -0,24% 3,62% 3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,08% 42,07% 39,43% 42,77% 42,72% 39,55% 44,63% 55,58% 52,31% 38,67%
Rörelsekapital/omsättning 1,85% 3,43% 8,29% 3,01% 7,83% 6,07% 3,45% 0,84% 4,88% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,24% 35,26% 34,65% 26,81% 34,30% 37,92% 29,40% 26,79% 38,59% 29,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,58% 115,10% 136,65% 112,36% 144,93% 138,82% 115,76% 103,25% 121,05% 125,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...