Visa allt om T Lindéns Plåtslageri AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 12 421 15 248 14 675 17 350 22 742 18 190 19 749 21 842 21 675 23 833
Övrig omsättning 151 953 97 478 339 341 461 733 475 377
Rörelseresultat (EBIT) 847 1 003 1 034 -1 234 1 425 -1 042 150 765 1 020 622
Resultat efter finansnetto 843 1 157 1 048 -1 215 1 530 -1 035 156 777 1 021 623
Årets resultat 383 405 535 -495 772 10 11 393 508 246
Balansräkningar (tkr)
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 175 3 770 3 712 3 284 2 869 2 372 1 946 1 336 841 566
Omsättningstillgångar 4 957 4 848 3 463 3 675 6 206 5 431 5 095 6 189 6 487 6 048
Tillgångar 9 131 8 618 7 175 6 958 9 074 7 803 7 041 7 525 7 328 6 615
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 572 3 189 2 783 2 248 3 144 2 371 2 362 2 350 1 958 1 449
Obeskattade reserver 1 016 787 289 0 720 250 1 392 1 335 1 178 1 035
Avsättningar (tkr) 2 340 2 100 1 860 1 620 1 380 1 130 900 660 420 180
Långfristiga skulder 123 184 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 081 2 359 2 242 3 090 3 830 4 051 2 388 3 180 3 772 3 950
Skulder och eget kapital 9 131 8 618 7 175 6 958 9 074 7 803 7 041 7 525 7 328 6 615
Löner & utdelning (tkr)
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 197 7 265 6 875 6 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 185 2 662 2 617 2 546
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0
Omsättning 12 572 16 201 14 772 17 828 23 081 18 531 20 210 22 575 22 150 24 210
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 13 12 19 21 23 21 22 24 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 129 1 173 1 223 913 1 083 791 940 993 903 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 510 541 526 499 516 507 462 402 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 946 1 080 1 135 -1 120 1 550 -922 306 902 1 142 746
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,54% 3,90% -15,42% -23,71% 25,02% -7,89% -9,58% 0,77% -9,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,59% 13,44% 14,65% -17,46% 16,86% -13,24% 2,24% 10,56% 13,99% 9,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,05% 7,59% 7,16% -7,00% 6,73% -5,68% 0,80% 3,64% 4,73% 2,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,82% 68,49% 61,42% 66,10% 65,88% 50,74% 66,46% 58,63% 64,18% 70,06%
Rörelsekapital/omsättning 23,15% 16,32% 8,32% 3,37% 10,45% 7,59% 13,71% 13,78% 12,53% 8,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,80% 44,13% 41,93% 32,31% 40,84% 32,88% 48,97% 45,07% 39,26% 33,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 234,89% 201,23% 151,61% 114,95% 153,94% 130,78% 192,55% 176,29% 152,28% 132,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!