Visa allt om Golvprojekt Keramik i Sthlm AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 9 775 9 214 11 088 9 812 16 205 15 147 16 403 21 377 13 987 17 386
Övrig omsättning 114 113 239 55 440 624 351 253 306 325
Rörelseresultat (EBIT) -94 -432 1 010 -1 465 815 -552 173 201 -546 203
Resultat efter finansnetto -149 -485 970 -1 528 766 -594 142 153 -594 140
Årets resultat -149 -485 970 -1 528 750 -594 142 153 -594 140
Balansräkningar (tkr)
2022-09 2021-09 2020-09 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 183 210 237 257 225 231 79 120 109 66
Omsättningstillgångar 1 106 2 574 2 048 2 147 2 791 2 816 2 690 2 979 2 724 2 938
Tillgångar 1 289 2 784 2 284 2 404 3 016 3 047 2 769 3 098 2 833 3 003
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -75 74 259 -951 877 127 422 280 127 467
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 211 439 518 624 641 828 798 276 908 865
Kortfristiga skulder 1 152 2 270 1 507 2 731 1 498 2 092 1 549 2 542 1 797 1 671
Skulder och eget kapital 1 289 2 784 2 284 2 404 3 016 3 047 2 769 3 098 2 833 3 003
Löner & utdelning (tkr)
2022-09
2021-09
2020-09
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 479 719 839
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 893 2 952 3 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 1 209 1 336 1 442
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 889 9 327 11 327 9 867 16 645 15 771 16 754 21 630 14 293 17 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 6 6 14 11 11 13 13 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 444 1 843 1 848 1 635 1 158 1 377 1 491 1 644 1 076 1 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 437 377 305 695 434 444 393 359 393 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -67 -405 1 030 -1 438 843 -522 213 242 -513 221
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,09% -16,90% 13,00% -39,45% 6,98% -7,66% -23,27% 52,83% -19,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,29% -15,52% 44,22% -60,94% 27,02% -18,12% 6,25% 6,49% -19,27% 6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,96% -4,69% 9,11% -14,93% 5,03% -3,64% 1,05% 0,94% -3,90% 1,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,66% 23,95% 30,46% 37,47% 47,86% 33,80% 32,70% 26,78% 42,20% 39,96%
Rörelsekapital/omsättning -0,47% 3,30% 4,88% -5,95% 7,98% 4,78% 6,96% 2,04% 6,63% 7,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -5,82% 2,66% 11,34% -39,56% 29,08% 4,17% 15,24% 9,04% 4,48% 15,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,01% 113,39% 135,90% 78,62% 186,32% 134,61% 173,66% 117,19% 151,59% 175,82%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!