Visa allt om Tandläkare Michael Dalkvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Michael Dalkvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 194 3 820 3 442 3 580 3 019 3 094 3 140 3 993 3 491 2 532
Övrig omsättning - - - - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 939 652 353 691 130 155 195 711 510 -117
Resultat efter finansnetto 944 659 365 701 140 170 200 729 533 -100
Årets resultat 774 626 284 399 64 78 95 413 279 14
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 287 361 65 65 74 84 93 115 93
Omsättningstillgångar 2 958 2 721 1 913 1 777 1 815 1 917 2 150 2 499 1 869 1 434
Tillgångar 3 171 3 008 2 274 1 842 1 880 1 991 2 234 2 592 1 984 1 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 055 1 281 855 771 572 708 1 031 1 335 1 323 1 143
Obeskattade reserver 403 462 612 621 441 399 348 289 139 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 277 820 443 114 490 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 436 445 364 337 377 884 856 968 523 383
Skulder och eget kapital 3 171 3 008 2 274 1 842 1 880 1 991 2 234 2 592 1 984 1 527
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 684 660 641 604 594
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 289 1 190 1 187 1 155 441 441 425 484 410
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 599 570 562 553 542 534 537 553 501
Utdelning till aktieägare 900 1 000 200 200 200 200 400 400 400 100
Omsättning 4 194 3 820 3 442 3 580 3 024 3 094 3 140 3 993 3 491 2 532
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 049 955 861 895 755 774 785 998 873 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 475 449 446 437 431 439 424 419 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 013 726 427 691 139 164 204 733 534 -96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,79% 10,98% -3,85% 18,58% -2,42% -1,46% -21,36% 14,38% 37,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,80% 21,97% 16,09% 38,06% 7,55% 8,59% 9,58% 28,70% 26,92% -6,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,53% 17,30% 10,63% 19,58% 4,70% 5,53% 6,82% 18,63% 15,30% -3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,34% 85,45% 82,95% 81,54% 100,00% 76,28% 78,09% 74,20% 76,88% 72,87%
Rörelsekapital/omsättning 60,13% 59,58% 45,00% 40,22% 47,63% 33,39% 41,21% 38,34% 38,56% 41,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,18% 54,57% 58,59% 68,15% 47,71% 50,33% 57,63% 59,72% 71,73% 74,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 678,44% 611,46% 525,55% 527,30% 481,43% 216,86% 251,17% 258,16% 356,79% 373,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...