Visa allt om Scandinavian Security Service Aktiebolag
Visa allt om Scandinavian Security Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 25 652 38 145 25 357 32 049 31 958 37 276 43 783 32 572 25 797 17 299
Övrig omsättning 434 650 76 9 245 378 - 37 - 22
Rörelseresultat (EBIT) 2 362 3 690 1 047 5 628 1 235 2 298 -875 49 2 368 2 161
Resultat efter finansnetto 13 031 -184 1 728 -1 455 -2 076 -526 -500 1 579 2 547 2 005
Årets resultat 12 089 -1 818 1 045 -3 964 -2 780 -1 229 127 1 035 1 448 1 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 507 732 789 421 526 800 1 057 994 855 633
Omsättningstillgångar 42 332 28 886 28 221 22 896 23 958 27 282 20 753 22 463 10 283 3 728
Tillgångar 42 840 29 618 29 010 23 317 24 485 28 081 21 810 23 457 11 138 4 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 890 -6 199 -4 382 -5 427 -1 463 1 317 3 246 3 119 2 854 1 916
Obeskattade reserver 3 752 3 187 2 203 1 793 390 0 0 702 658 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 33 199 32 631 31 189 26 951 25 557 26 764 18 564 19 637 7 625 2 379
Skulder och eget kapital 42 840 29 618 29 010 23 317 24 485 28 081 21 810 23 457 11 138 4 361
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 707 782 584 476 618
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 505 5 196 4 548 3 885 4 590 3 381 2 507 2 448 1 309 858
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 478 2 105 1 811 1 516 1 778 1 527 1 549 1 129 794 531
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 700 0 770 510
Omsättning 26 086 38 795 25 433 32 058 32 203 37 654 43 783 32 609 25 797 17 321
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 10 10 12 12 12 10 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 973 2 725 2 536 3 205 2 663 3 106 3 649 3 257 4 300 3 460
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 562 630 548 555 484 507 439 447 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 445 3 817 1 180 5 781 1 458 2 555 -601 315 2 608 2 339
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 50,43% -20,88% 0,28% -14,27% -14,86% 34,42% 26,26% 49,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,55% 12,49% 6,78% 24,30% 2,07% 8,21% -1,95% 6,79% 22,88% 46,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,02% 9,70% 7,76% 17,68% 1,59% 6,18% -0,97% 4,89% 9,88% 11,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,52% 48,60% 61,00% 55,75% 54,26% 63,41% 52,22% 56,43% 54,87% 61,40%
Rörelsekapital/omsättning 35,60% -9,82% -11,70% -12,65% -5,00% 1,39% 5,00% 8,68% 10,30% 7,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,58% -12,54% -9,18% -17,61% -4,80% 4,69% 14,88% 15,45% 29,88% 45,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,51% 88,51% 90,48% 84,95% 93,74% 101,94% 111,79% 114,39% 134,86% 156,70%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...