Visa allt om Bröderna Häggkvist Bil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 11 295 11 509 10 985 10 606 10 434 10 275 9 492 9 225 9 338 8 869
Övrig omsättning 371 339 284 276 269 198 144 164 165 0
Rörelseresultat (EBIT) 684 1 030 301 453 599 511 441 439 505 164
Resultat efter finansnetto 685 1 036 305 457 599 510 440 438 503 167
Årets resultat 661 632 245 271 550 368 380 282 177 104
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 465 427 187 221 247 272 272 263 185 180
Omsättningstillgångar 3 140 2 947 2 800 2 483 2 670 4 100 3 612 3 384 2 956 3 005
Tillgångar 3 605 3 374 2 987 2 704 2 916 4 372 3 884 3 647 3 141 3 185
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 770 638 394 123 2 102 1 734 1 354 1 073 895
Obeskattade reserver 883 1 043 819 830 727 842 821 902 897 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 692 1 561 1 529 1 481 2 067 1 428 1 329 1 391 1 172 1 463
Skulder och eget kapital 3 605 3 374 2 987 2 704 2 916 4 372 3 884 3 647 3 141 3 185
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 474 2 361 2 374 2 527
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 134
Sociala kostnader - - - - - - 1 044 986 1 040 1 148
Utdelning till aktieägare 238 400 0 0 0 700 0 0 0 0
Omsättning 11 666 11 848 11 269 10 882 10 703 10 473 9 636 9 389 9 503 8 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 10 10 9 - 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 130 1 151 1 099 1 061 1 159 - 1 055 1 153 1 038 985
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 455 439 448 446 478 - 397 425 385 384
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 825 1 130 389 544 686 606 521 503 590 244
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,86% 4,77% 3,57% 1,65% 1,55% 8,25% 2,89% -1,21% 5,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,03% 30,74% 10,24% 16,94% 20,58% 11,71% 11,41% 12,12% 16,21% 5,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,07% 9,01% 2,79% 4,32% 5,75% 4,98% 4,67% 4,79% 5,45% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,84% 59,56% 57,61% 60,29% 61,52% 61,65% 59,89% 60,61% 61,75% 62,87%
Rörelsekapital/omsättning 12,82% 12,04% 11,57% 9,45% 5,78% 26,00% 24,05% 21,60% 19,10% 17,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,70% 46,93% 42,75% 38,51% 23,66% 63,10% 61,13% 56,42% 56,44% 47,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,75% 148,81% 140,94% 107,02% 87,03% 222,83% 196,09% 167,36% 159,22% 128,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!