Visa allt om G-son Reklam i Ulricehamn Aktiebolag
Visa allt om G-son Reklam i Ulricehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 90 90 488 2 234 2 308 2 697 2 453 1 883 2 060 2 574
Övrig omsättning - - 405 235 123 - - - 26 -
Rörelseresultat (EBIT) 87 88 331 107 70 96 107 20 -205 59
Resultat efter finansnetto 87 88 330 105 66 83 94 6 -218 44
Årets resultat 2 2 263 80 41 77 94 6 -166 61
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 42 42 139 109 97 140 194 251 344
Omsättningstillgångar 771 794 805 725 614 901 732 548 481 788
Tillgångar 813 836 847 863 723 998 871 742 732 1 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 786 784 782 519 439 398 321 227 221 437
Obeskattade reserver 0 0 0 8 8 0 0 0 0 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 191 207 223 239 255
Kortfristiga skulder 28 52 65 337 276 409 344 292 272 387
Skulder och eget kapital 813 836 847 863 723 998 871 742 732 1 132
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 858 687 900 1 036
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 191 1 056 868 1 183 108 105 65 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 62 367 309 412 350 298 361 363
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 90 90 893 2 469 2 431 2 697 2 453 1 883 2 086 2 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 4 4 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 488 559 577 539 491 377 412 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 274 362 304 302 244 198 253 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 87 88 331 145 132 139 161 77 -99 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% -81,56% - -3,21% -14,42% 9,95% 30,27% -8,59% -19,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,82% 10,53% 39,08% 12,40% 9,82% 9,72% 12,28% 2,70% -27,19% 5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 97,78% 97,78% 67,83% 4,79% 3,08% 3,60% 4,36% 1,06% -9,66% 2,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 80,12% 78,56% 73,74% 77,86% 76,23% 78,76% 77,62% 78,36%
Rörelsekapital/omsättning 825,56% 824,44% 151,64% 17,37% 14,64% 18,24% 15,82% 13,60% 10,15% 15,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,68% 93,78% 92,33% 60,86% 61,53% 39,88% 36,85% 30,59% 30,19% 41,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 753,57% 1 526,92% 1 238,46% 197,92% 204,35% 208,07% 195,64% 163,01% 156,62% 190,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...