Visa allt om LKAB Minerals AB
Visa allt om LKAB Minerals AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 019 267 347 617 319 062 703 785 369 652 342 103 643 992 1 027 137 654 268 964 948
Övrig omsättning 15 831 8 642 11 374 33 584 14 523 13 978 276 249 38 919 46 808 41 862
Rörelseresultat (EBIT) 157 017 41 34 532 186 036 4 276 10 910 186 002 301 759 106 555 108 847
Resultat efter finansnetto 184 098 106 830 123 270 186 265 41 308 64 909 195 755 338 025 -169 938 92 582
Årets resultat 35 635 131 419 76 452 18 754 47 784 75 611 166 676 261 784 -193 119 56 033
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 393 175 397 424 404 893 414 778 431 064 412 300 412 714 426 617 397 650 387 159
Omsättningstillgångar 264 903 239 560 345 966 244 866 122 043 24 589 107 972 220 894 127 792 288 963
Tillgångar 658 078 636 984 750 859 659 644 553 107 436 889 520 686 647 511 525 442 676 122
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 339 902 331 419 455 437 361 572 279 877 275 612 419 554 342 878 81 093 276 212
Obeskattade reserver 1 847 1 254 316 51 98 23 209 40 524 63 091 63 252 74 885
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 27 66 120 4 194
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 53 527 63 291 73 054
Kortfristiga skulder 316 329 304 310 295 106 298 021 273 132 138 068 60 581 187 949 317 686 247 777
Skulder och eget kapital 658 078 636 984 750 859 659 644 553 107 436 889 520 686 647 511 525 442 676 122
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 606 0 2 166 1 818 1 019 1 046 1 281 3 931 1 174 1 991
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 20 28 34 - - 0 0
Löner till övriga anställda 10 994 12 887 10 309 9 894 9 122 8 503 8 489 11 342 16 206 13 747
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 236 442 431 - 392 723 481
Sociala kostnader 8 823 8 818 7 875 6 804 5 225 4 707 4 889 6 345 8 412 8 347
Utdelning till aktieägare 139 902 0 255 0 60 000 60 000 219 554 90 000 0 27
Omsättning 1 035 098 356 259 330 436 737 369 384 175 356 081 920 241 1 066 056 701 076 1 006 810
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 16 19 17 15 16 22 28 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 59 957 21 726 19 941 37 041 21 744 22 807 40 250 46 688 23 367 34 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 319 1 357 1 272 975 904 950 916 983 921 860
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 157 549 446 34 987 186 257 4 504 11 295 187 229 303 116 107 954 112 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 193,22% 8,95% -54,66% 90,39% 8,05% -46,88% -37,30% 56,99% -32,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,05% 23,47% 18,07% 32,09% 11,66% 16,33% 41,10% 54,13% -30,34% 18,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,34% 43,00% 42,52% 30,08% 17,45% 20,85% 33,23% 34,13% -24,36% 13,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,74% 10,82% 23,28% 28,39% 11,05% 11,46% 38,07% 31,47% 23,40% 16,21%
Rörelsekapital/omsättning -5,05% -18,63% 15,94% -7,55% -40,87% -33,17% 7,36% 3,21% -29,02% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,87% 52,18% 60,69% 54,82% 50,61% 67,00% 86,31% 60,13% 24,31% 48,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,84% 63,46% 91,48% 74,79% 40,74% 4,87% 167,15% 107,49% 39,77% 115,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...