Visa allt om Mobergs Golv AB
Visa allt om Mobergs Golv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 21 732 23 473 25 090 21 733 20 161 17 713 17 508 13 355 11 311 10 363
Övrig omsättning 242 136 168 274 60 42 113 - 323 252
Rörelseresultat (EBIT) 1 451 1 683 1 791 1 708 2 065 1 871 1 667 1 245 865 794
Resultat efter finansnetto 1 892 2 018 1 728 1 594 2 004 1 827 1 682 1 206 807 690
Årets resultat 2 250 1 808 1 505 853 1 134 1 084 1 085 686 426 558
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 318 8 214 7 091 6 392 4 908 77 63 52 77 1 947
Omsättningstillgångar 4 763 5 169 4 622 3 873 4 070 7 298 6 837 4 215 3 765 2 907
Tillgångar 14 080 13 383 11 713 10 266 8 978 7 376 6 899 4 268 3 842 4 854
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 174 8 424 6 916 5 411 4 658 3 673 2 720 1 859 1 548 1 263
Obeskattade reserver 398 1 398 1 648 1 848 1 450 1 000 650 450 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 309 183 0 33 0 0 0 0 0 1 762
Kortfristiga skulder 3 200 3 378 3 148 2 973 2 870 2 702 3 530 1 958 2 094 1 830
Skulder och eget kapital 14 080 13 383 11 713 10 266 8 978 7 376 6 899 4 268 3 842 4 854
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 785 816 495 445 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 5 251 5 862 5 640 5 490 5 372 4 280 3 663 2 937 2 750 2 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 991 2 250 2 289 2 135 1 826 1 933 1 920 1 500 1 273 1 098
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 30 200 140
Omsättning 21 974 23 609 25 258 22 007 20 221 17 755 17 621 13 355 11 634 10 615
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 14 16 15 14 13 13 11 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 811 1 677 1 568 1 449 1 440 1 363 1 347 1 214 1 028 1 151
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 604 524 515 523 544 496 450 420 420
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 531 1 759 1 869 1 814 2 130 1 909 1 700 1 270 894 858
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,42% -6,44% 15,45% 7,80% 13,82% 1,17% 31,10% 18,07% 9,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,86% 15,58% 15,37% 16,14% 22,76% 25,00% 24,68% 29,24% 22,51% 16,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,98% 8,88% 7,17% 7,62% 10,13% 10,41% 9,73% 9,34% 7,65% 7,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,45% 56,18% 55,19% 57,13% 59,61% 64,37% 58,54% 61,05% 61,27% 57,57%
Rörelsekapital/omsättning 7,19% 7,63% 5,87% 4,14% 5,95% 25,95% 18,89% 16,90% 14,77% 10,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,46% 71,09% 70,02% 65,97% 63,79% 59,79% 46,37% 51,15% 44,04% 26,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,19% 96,42% 89,58% 77,09% 99,30% 229,94% 169,63% 176,66% 145,70% 124,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...