Visa allt om Spånga Bosättningsaffär Aktiebolag
Visa allt om Spånga Bosättningsaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 071 3 770 3 845 3 613 3 625 3 993 3 874 4 168 4 457 4 678
Övrig omsättning 1 146 109 177 111 115 72 94 138 123 163
Rörelseresultat (EBIT) 730 -581 113 134 1 -226 44 -148 -60 16
Resultat efter finansnetto 722 -621 72 92 -41 -271 2 -192 -128 -53
Årets resultat 722 -624 70 95 -41 -271 2 -192 -128 -53
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 26 29 7 10 10 10 10 10 12
Omsättningstillgångar 918 1 739 2 149 2 086 1 952 1 988 2 036 1 776 1 688 1 685
Tillgångar 918 1 765 2 178 2 093 1 962 1 998 2 046 1 786 1 697 1 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 823 101 281 211 116 113 114 111 103 131
Obeskattade reserver 0 6 3 0 3 3 3 3 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 1 289 1 530 1 474 1 487 1 442 1 557 1 258 1 062 1 033
Kortfristiga skulder 78 370 364 407 355 440 372 413 529 530
Skulder och eget kapital 918 1 765 2 178 2 093 1 962 1 998 2 046 1 786 1 697 1 697
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 220 394 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 919 839 744 728 953 985 735 628 608
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 292 273 237 189 261 241 307 344 359
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 217 3 879 4 022 3 724 3 740 4 065 3 968 4 306 4 580 4 841
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 024 1 257 961 1 204 1 208 998 969 1 042 1 114 1 170
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 205 407 277 328 312 304 313 323 353 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 730 -578 119 137 1 -226 44 -148 -58 17
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,54% -1,95% 6,42% -0,33% -9,22% 3,07% -7,05% -6,48% -4,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 79,52% -32,92% 5,19% 6,40% 0,05% -11,31% 2,20% -8,29% -3,54% 1,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,77% -15,41% 2,94% 3,71% 0,03% -5,66% 1,16% -3,55% -1,35% 0,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,58% 41,19% 53,73% 55,91% 52,55% 50,49% 60,12% 49,74% 52,82% 50,64%
Rörelsekapital/omsättning 27,35% 36,31% 46,42% 46,47% 44,06% 38,77% 42,95% 32,70% 26,00% 24,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,65% 5,99% 13,01% 10,08% 6,03% 5,77% 5,68% 6,34% 6,20% 7,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 176,92% 21,62% 31,04% 16,46% 20,28% 18,41% 23,66% 33,66% 13,80% 26,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...