Visa allt om Bernth & Ingemar Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 13 969 13 588 15 638 18 100 23 223 19 096 18 697 16 477 13 261 12 544
Övrig omsättning 1 055 677 1 106 2 783 1 611 1 532 977 1 003 1 385 1 513
Rörelseresultat (EBIT) 1 385 463 1 475 2 685 2 490 1 976 1 691 1 558 1 231 892
Resultat efter finansnetto 2 017 1 938 2 744 3 959 3 740 2 294 2 133 1 710 1 371 770
Årets resultat 1 743 2 211 2 831 3 430 2 901 1 782 1 632 971 824 299
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 899 15 629 15 103 17 420 19 249 15 675 16 627 18 471 17 872 17 418
Omsättningstillgångar 10 389 10 325 10 908 10 408 8 567 10 204 8 159 6 340 5 450 4 697
Tillgångar 24 288 25 955 26 011 27 829 27 815 25 879 24 785 24 811 23 322 22 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 993 10 250 9 039 8 208 6 778 5 877 4 594 3 462 2 891 2 317
Obeskattade reserver 7 678 7 678 8 178 8 708 8 708 8 294 8 168 8 029 7 529 7 179
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 770 3 476 4 167 6 021 6 300 4 431 5 436 7 504 7 352 7 726
Kortfristiga skulder 3 846 4 551 4 627 4 893 6 030 7 278 6 587 5 815 5 550 4 893
Skulder och eget kapital 24 288 25 955 26 011 27 829 27 815 25 879 24 785 24 811 23 322 22 115
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 3 933 3 457 2 938 2 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 541 1 303 1 085 1 105
Utdelning till aktieägare 2 500 1 000 1 000 2 000 0 2 000 500 500 400 250
Omsättning 15 024 14 265 16 744 20 883 24 834 20 628 19 674 17 480 14 646 14 057
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 12 15 15 12 11 11 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 552 1 359 1 303 1 207 1 548 1 591 1 700 1 498 1 473 1 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 456 448 454 459 496 494 501 436 458 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 597 3 727 4 897 6 636 7 206 6 427 6 054 5 713 4 794 4 529
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,80% -13,11% -13,60% -22,06% 21,61% 2,13% 13,47% 24,25% 5,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,59% 7,83% 11,06% 14,71% 14,05% 9,39% 9,24% 8,26% 7,06% 5,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,93% 14,95% 18,39% 22,61% 16,83% 12,73% 12,24% 12,44% 12,42% 9,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,92% 62,53% 65,91% 66,48% 61,74% 62,31% 63,12% 64,71% 65,63% 67,83%
Rörelsekapital/omsättning 46,84% 42,49% 40,16% 30,47% 10,92% 15,32% 8,41% 3,19% -0,75% -1,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,92% 62,57% 59,27% 53,90% 48,79% 47,71% 44,24% 39,19% 37,58% 34,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,12% 226,87% 235,75% 212,71% 142,07% 140,20% 123,87% 109,03% 98,20% 95,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!