Visa allt om lolas AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 1 828 1 582 1 856 1 457 1 339 1 339 1 364 1 315 1 269 1 304
Övrig omsättning 67 35 49 59 83 66 59 73 46 58
Rörelseresultat (EBIT) 5 17 116 -410 78 -30 60 58 4 8
Resultat efter finansnetto 3 17 116 -194 79 -29 60 58 4 31
Årets resultat 2 17 116 -194 58 -29 43 52 4 31
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 32 20 23 132 123 82 70 62 54
Omsättningstillgångar 381 328 350 102 434 418 462 439 343 363
Tillgångar 407 360 370 124 566 541 544 509 405 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 116 100 -16 281 223 252 209 157 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 106 94 82 70 58 46
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 289 244 270 141 179 224 210 230 190 218
Skulder och eget kapital 407 360 370 124 566 541 544 509 405 417
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 647 661 654 676
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - 298 275 263 283
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0
Omsättning 1 895 1 617 1 905 1 516 1 422 1 405 1 423 1 388 1 315 1 362
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 914 791 619 486 446 446 455 438 423 435
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 429 329 430 314 335 318 315 308 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 20 119 -407 81 -29 60 62 9 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,55% -14,76% 27,39% 8,81% 0,00% -1,83% 3,73% 3,62% -2,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,23% 4,72% 31,35% -154,03% 13,78% -5,55% 11,21% 11,59% 1,23% 7,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 1,07% 6,25% -13,11% 5,83% -2,24% 4,47% 4,49% 0,39% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,33% 79,20% 85,40% 87,23% 91,34% 89,54% 89,44% 89,58% 89,44% 89,95%
Rörelsekapital/omsättning 5,03% 5,31% 4,31% -2,68% 19,04% 14,49% 18,48% 15,89% 12,06% 11,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,99% 32,22% 27,03% -12,90% 49,65% 41,22% 46,32% 41,06% 38,77% 36,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,08% 98,77% 110,37% 28,37% 221,23% 164,29% 194,29% 171,30% 161,05% 141,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!