Visa allt om Memory Hotel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 162 5 904 34 121 34 104 38 916 38 510 39 257 39 703 42 268 38 351
Övrig omsättning 5 119 5 245 3 52 94 57 0 0 202 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 295 -4 229 6 816 4 989 2 342 8 809 12 559 12 313 15 666 11 428
Resultat efter finansnetto -3 834 -3 287 8 383 5 289 2 663 68 018 8 378 7 859 11 052 6 466
Årets resultat -1 096 -253 5 417 2 192 132 64 820 8 378 8 480 12 257 7 791
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 958 155 573 158 505 164 822 168 946 163 924 197 979 200 742 203 921 206 505
Omsättningstillgångar 21 012 21 751 25 257 18 266 18 097 30 798 16 463 15 640 17 931 26 762
Tillgångar 172 970 177 324 183 763 183 088 187 042 194 723 214 443 216 382 221 852 233 267
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 171 543 172 639 172 892 173 475 176 283 186 151 127 332 122 954 114 474 102 217
Obeskattade reserver 0 2 738 5 771 3 965 3 033 2 172 245 245 245 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 82 000 83 050 88 050 99 748
Kortfristiga skulder 1 427 1 947 5 100 5 648 7 726 6 400 4 867 10 133 19 083 31 057
Skulder och eget kapital 172 970 177 324 183 763 183 088 187 042 194 723 214 443 216 382 221 852 233 267
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 126 6 995 7 118 7 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 2 456 2 399 2 572 2 632
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 000 5 000 10 000 6 000 4 000 0 0
Omsättning 7 281 11 149 34 124 34 156 39 010 38 567 39 257 39 703 42 470 38 351
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 16 23 25 22 22 22 22 27 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 541 369 1 484 1 364 1 769 1 750 1 784 1 805 1 565 1 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 386 459 438 488 453 437 429 361 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 853 -1 482 9 723 7 914 5 267 11 873 16 261 15 937 19 246 14 908
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,38% -82,70% 0,05% -12,37% 1,05% -1,90% -1,12% -6,07% 10,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,22% -1,85% 4,57% 3,05% 1,74% 35,60% 6,11% 5,70% 7,08% 5,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -177,29% -55,59% 24,59% 16,36% 8,35% 180,03% 33,37% 31,08% 37,16% 30,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,40% 91,04% 91,84% 92,07% 78,76% 92,80% 93,00% 93,80% 93,36% 93,73%
Rörelsekapital/omsättning 905,87% 335,43% 59,08% 37,00% 26,65% 63,35% 29,54% 13,87% -2,73% -11,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,18% 98,56% 96,53% 96,44% 95,51% 96,47% 59,47% 56,91% 51,69% 43,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 833,92% 647,97% 314,63% 159,49% 114,03% 245,81% 334,74% 152,82% 93,28% 85,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!