Visa allt om Concentus i Kalix Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 077 795 1 052 034 938 106 861 830 847 370 619 720 444 859 397 508 324 562 374 537
Övrig omsättning 20 175 24 900 48 875 15 140 7 984 7 615 13 037 3 884 2 382 5 433
Rörelseresultat (EBIT) 48 128 61 118 66 697 53 816 65 265 - 46 164 35 091 13 916 19 084
Resultat efter finansnetto 35 539 35 437 48 387 44 037 43 714 - 41 673 34 276 10 248 17 459
Årets resultat 28 793 20 091 38 508 28 833 28 797 - 31 151 25 281 9 673 12 156
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 190 114 1 094 535 1 019 778 1 115 945 1 050 853 301 724 247 165 222 312 235 816 232 076
Omsättningstillgångar 420 892 400 717 414 288 313 314 300 616 277 977 197 617 153 888 139 127 162 592
Tillgångar 1 611 006 1 495 251 1 434 066 1 429 260 1 351 470 579 701 444 782 376 200 374 943 394 668
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 392 414 346 799 363 562 330 553 342 843 211 417 172 667 141 496 116 215 106 542
Minoritetsintressen 1 771 79 594 71 127 61 558 0 0 0 20 1 059 1 356
Avsättningar (tkr) 92 605 80 598 77 764 78 557 74 029 33 788 32 115 28 921 21 356 23 493
Långfristiga skulder 581 221 618 324 522 480 647 950 607 090 116 452 99 101 101 326 126 679 108 531
Kortfristiga skulder 542 995 369 936 399 133 310 642 327 507 218 043 140 899 104 436 109 634 154 746
Skulder och eget kapital 1 611 006 1 495 251 1 434 066 1 429 260 1 351 470 579 701 444 782 376 200 374 943 394 668
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 772 1 560 1 476 1 415 2 992 818 600 655 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 154 490 166 507 154 848 146 258 157 495 117 594 80 236 84 061 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 61 864 67 928 64 256 64 777 64 903 42 778 31 016 30 003 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 097 970 1 076 934 986 981 876 970 855 354 627 335 457 896 401 392 326 944 379 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 446 485 455 473 485 358 249 270 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 417 2 169 2 062 1 822 1 747 1 731 1 787 1 472 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 641 640 635 486 472 460 452 426 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 159 908 186 099 178 476 169 272 133 930 - 68 846 52 035 29 811 43 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,45% 12,14% 8,85% 1,71% 36,73% 39,31% 11,91% 22,48% -13,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,17% 3,82% 4,65% 4,14% 3,73% - 9,90% 9,73% 3,73% 5,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 5,43% 7,11% 6,86% 5,95% - 9,90% 9,21% 4,31% 6,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,72% 62,14% 60,62% 59,55% 62,41% - 57,77% 58,35% 57,40% 61,71%
Rörelsekapital/omsättning -11,33% 2,93% 1,62% 0,31% -3,17% 9,67% 12,75% 12,44% 9,09% 2,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,36% 23,19% 25,35% 23,13% 25,37% 36,47% 38,82% 37,61% 31,00% 27,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,34% 74,11% 71,47% 76,07% 69,89% 89,38% 94,96% 105,27% 83,77% 71,59%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 16 840 13 549 16 481 16 840 14 581 2 682 1 717 2 090 2 073 1 641
Övrig omsättning 0 3 1 0 0 0 0 78 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 293 -3 122 -2 814 -1 521 -1 189 1 154 1 199 1 348 1 369 1 370
Resultat efter finansnetto 1 219 -1 994 -2 801 -2 578 -1 271 530 -4 184 1 166 21 731 32 860
Årets resultat 16 424 3 567 79 16 540 36 111 39 460 18 449 687 17 982 24 850
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 294 732 230 441 257 065 258 263 248 610 139 794 154 799 130 991 119 453 115 331
Omsättningstillgångar 10 720 21 261 23 965 16 959 10 929 75 696 59 513 67 391 49 146 32 882
Tillgångar 305 452 251 702 281 030 275 222 259 539 215 490 214 312 198 381 168 599 148 213
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 116 183 692 205 124 204 940 188 400 146 850 107 390 88 941 88 253 88 991
Obeskattade reserver 32 400 41 100 47 800 48 550 40 750 32 050 21 050 20 050 19 800 21 400
Avsättningar (tkr) 1 483 1 516 1 550 1 690 1 725 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 604 22 595 23 384 17 360 16 277 23 544 71 830 76 226 54 041 28 561
Kortfristiga skulder 33 849 2 798 3 171 2 682 12 386 13 046 14 042 13 164 6 504 9 261
Skulder och eget kapital 305 452 251 702 281 030 275 222 259 539 215 490 214 312 198 381 168 599 148 213
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - - - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - - - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 840 13 552 16 482 16 840 14 581 2 682 1 717 2 168 2 073 1 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 092 -2 921 -2 613 -1 320 -988 1 195 1 240 1 389 1 410 1 411
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,29% -17,79% -2,13% 15,49% 443,66% 56,20% -17,85% 0,82% 26,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,56% -0,65% -0,63% -0,27% -0,44% 0,63% -1,52% 0,86% 13,58% 23,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,11% -12,13% -10,74% -4,40% -7,88% 50,48% -189,17% 81,29% 1 104,53% 2 080,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,90% 98,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -137,35% 136,27% 126,17% 84,78% -9,99% 2 335,94% 2 648,28% 2 594,59% 2 057,02% 1 439,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,79% 85,72% 86,26% 88,22% 84,84% 79,75% 57,77% 52,72% 61,51% 70,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,67% 759,86% 755,76% 632,33% 88,24% 580,22% 423,82% 510,05% 751,81% 352,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!