Visa allt om Borganum AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 330 206 177 254 249 418 1 673 1 913 2 187 2 533
Övrig omsättning 1 264 3 173 6 680 119 2 173 2 020 7 064 53 20 199 468
Rörelseresultat (EBIT) -2 672 -497 4 942 -1 920 636 -369 5 729 -1 966 17 680 -2 692
Resultat efter finansnetto -2 673 15 424 4 942 -1 920 58 012 23 840 3 261 -2 196 15 190 -13 095
Årets resultat -2 506 13 195 -1 -1 846 58 282 13 105 3 588 -849 15 059 -11 823
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 104 10 089 11 386 12 244 12 069 13 430 15 346 40 091 41 473 56 784
Omsättningstillgångar 40 950 39 588 30 971 25 047 120 058 24 855 35 316 4 586 773 50 001
Tillgångar 45 054 49 677 42 358 37 291 132 126 38 285 50 661 44 677 42 247 106 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 932 47 438 34 243 34 243 80 491 21 675 8 000 1 971 15 160 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 122 2 239 8 115 3 047 51 635 16 610 42 662 37 705 22 086 101 684
Skulder och eget kapital 45 054 49 677 42 358 37 291 132 126 38 285 50 661 44 677 42 247 106 785
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 164 121 123 120 122 124 - 334 329 680
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 156 16 20 25 26 13 - 188 146 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 44 402 0 0 0 0 0
Omsättning 1 594 3 379 6 857 373 2 422 2 438 8 737 1 966 22 386 3 001
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 330 206 177 254 249 418 1 673 1 913 2 187 1 267
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 207 253 226 197 146 - 444 502 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 359 -90 5 373 -1 463 1 093 195 6 315 -492 19 084 -803
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 60,19% 16,38% -30,31% 2,01% -40,43% -75,01% -12,55% -12,53% -13,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,93% 31,05% 11,67% -5,15% 44,31% 63,76% 6,65% -4,14% 40,30% -8,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -809,70% 7 487,38% 2 792,09% -755,91% 23 512,85% 5 839,71% 201,26% -96,60% 778,56% -366,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,02% 95,88% 96,45% -27,71% -12,16%
Rörelsekapital/omsättning 12 372,12% 18 130,58% 12 912,99% 8 661,42% 27 479,12% 1 972,49% -439,09% -1 731,26% -974,53% -2 040,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,73% 95,49% 80,84% 91,83% 60,92% 56,61% 15,79% 4,41% 35,88% 0,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33 565,57% 1 768,11% 381,65% 822,02% 232,51% 149,64% 82,78% 12,16% 3,50% 49,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!