Visa allt om Bo Ridström Racing Aktiebolag
Visa allt om Bo Ridström Racing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 308 246 284 429 490 643 733 1 147 899 561
Övrig omsättning 16 - 1 117 - 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 112 -257 562 -57 57 87 -28 300 175 161
Resultat efter finansnetto 112 -257 467 -112 -6 10 -67 233 92 106
Årets resultat 112 -257 467 -112 -6 10 -67 233 92 106
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 589 660 256 2 082 2 171 2 289 2 236 2 214 2 283 2 114
Omsättningstillgångar 502 618 1 502 475 454 286 220 379 526 395
Tillgångar 1 091 1 278 1 758 2 556 2 625 2 575 2 456 2 593 2 809 2 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 760 1 016 550 662 667 657 724 492 400
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 175 480 672 1 918 1 874 1 013 763 725 865 790
Kortfristiga skulder 45 39 69 88 89 894 1 035 1 144 1 453 1 319
Skulder och eget kapital 1 091 1 278 1 758 2 556 2 625 2 575 2 456 2 593 2 809 2 509
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 152 40 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 59 0 0 118 - 0 70 110 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 10 24 1 21 - 0 13 24 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 324 246 1 401 429 495 643 733 1 147 899 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 1 1 - 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 284 429 490 - 733 1 147 899 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 176 41 141 - 2 83 134 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 178 -173 690 80 175 199 85 370 265 202
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,20% -13,38% -33,80% -12,45% -23,79% -12,28% -36,09% 27,59% 60,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,27% -20,11% 31,97% -2,23% 2,17% 3,38% -1,14% 11,57% 6,23% 6,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,36% -104,47% 197,89% -13,29% 11,63% 13,53% -3,82% 26,16% 19,47% 28,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,29% 26,02% -13,38% 66,43% 100,00% 66,87% 38,20% 53,10% 66,96% 60,96%
Rörelsekapital/omsättning 148,38% 235,37% 504,58% 90,21% 74,49% -94,56% -111,19% -66,70% -103,11% -164,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,84% 59,47% 57,79% 21,52% 25,22% 25,90% 26,75% 27,92% 17,52% 15,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,33% 664,10% 1 678,26% 31,82% 47,19% 6,04% 0,77% 0,26% 5,09% 1,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...