Visa allt om Agrobona Aktiebolag
Visa allt om Agrobona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 661 1 796 1 661 189 626 1 304 1 050 880 1 322 706
Övrig omsättning 344 388 201 121 105 285 222 221 227 214
Rörelseresultat (EBIT) -173 -96 -96 -239 -217 93 299 288 -103 209
Resultat efter finansnetto -153 -67 -82 -206 -178 144 324 312 -70 234
Årets resultat 2 11 -1 6 17 159 352 210 46 174
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 776 1 656 2 149 744 865 1 014 1 188 1 307 1 458 1 654
Omsättningstillgångar 849 1 273 1 106 1 104 1 026 1 033 1 564 1 236 1 005 960
Tillgångar 3 624 2 929 3 255 1 847 1 891 2 047 2 752 2 543 2 463 2 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 699 688 689 683 741 1 172 920 709 763
Obeskattade reserver 345 500 578 659 872 1 069 1 137 1 289 1 261 1 394
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 446 630 948 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 132 1 099 1 040 499 336 237 443 334 492 457
Skulder och eget kapital 3 624 2 929 3 255 1 847 1 891 2 047 2 752 2 543 2 463 2 614
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 109 90 410 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 407 373 - 142 217 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 129 117 - 12 26 11 18 113 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 74 590 100 0 100
Omsättning 2 005 2 184 1 862 310 731 1 589 1 272 1 101 1 549 920
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 661 1 796 1 661 189 626 1 304 1 050 440 1 322 706
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 540 494 - 168 243 120 65 524 99
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 228 264 -96 -46 283 485 474 114 428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,52% 8,13% 778,84% -69,81% -51,99% 24,19% 19,32% -33,43% 87,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,86% -1,74% -2,03% -11,04% -9,31% 7,13% 11,81% 12,35% -2,44% 9,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,43% -2,84% -3,97% -107,94% -28,12% 11,20% 30,95% 35,68% -4,54% 33,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,62% 71,88% 79,59% 34,39% 79,55% 67,56% 78,95% 90,91% 65,96% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -17,04% 9,69% 3,97% 320,11% 110,22% 61,04% 106,76% 102,50% 38,80% 71,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,80% 37,18% 34,99% 65,13% 70,10% 74,69% 73,04% 73,53% 65,65% 67,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,02% 104,46% 97,02% 201,80% 294,35% 433,76% 271,78% 246,11% 140,65% 99,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...