Visa allt om Tranås Stormarknad AB
Visa allt om Tranås Stormarknad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 204 921 182 619 172 434 166 622 161 952 153 801 155 763 152 067 147 275 142 502
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 19 740 15 895 13 324 10 916 10 721 7 434 10 761 9 154 7 434 5 606
Resultat efter finansnetto 20 833 16 958 14 407 13 282 11 430 7 910 11 117 9 174 7 496 5 944
Årets resultat 16 329 13 307 11 026 9 088 7 015 5 746 8 507 7 950 3 888 3 772
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 167 39 910 25 078 21 232 12 906 13 200 15 368 9 856 10 984 11 477
Omsättningstillgångar 40 598 24 089 32 522 29 313 31 011 23 892 19 598 20 181 15 065 13 316
Tillgångar 74 765 63 999 57 600 50 545 43 917 37 092 34 966 30 037 26 049 24 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 171 42 792 37 948 31 515 26 526 22 826 20 883 15 119 9 650 12 169
Obeskattade reserver 8 201 8 126 8 071 7 735 5 640 3 588 3 327 3 648 5 308 3 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 394 13 081 11 581 11 295 11 750 10 678 10 756 11 271 11 091 9 426
Skulder och eget kapital 74 765 63 999 57 600 50 545 43 917 37 092 34 966 30 037 26 049 24 793
Löner & utdelning (tkr)
2017-01
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 625 564 576 - 564 540 528 516 500 696
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 15 216 13 260 12 618 12 804 11 603 11 065 10 555 10 356 9 853 9 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 5 606 4 635 4 229 4 356 3 973 3 931 3 846 3 759 3 911 4 226
Utdelning till aktieägare 24 899 14 950 8 464 4 593 4 099 3 208 3 126 2 558 2 321 6 029
Omsättning 204 921 182 619 172 434 166 622 161 952 153 801 155 763 152 067 147 275 142 502
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 49 45 45 45 45 42 41 41 41 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 182 4 058 3 832 3 703 3 599 3 662 3 799 3 709 3 592 3 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 410 387 381 359 370 364 357 348 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 21 415 17 893 15 111 13 353 13 230 9 964 13 506 11 948 10 098 8 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 5,91% 3,49% 2,88% 5,30% -1,26% 2,43% 3,25% 3,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,87% 26,51% 25,02% 26,30% 26,05% 21,38% 31,80% 30,56% 28,80% 23,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,17% 9,29% 8,36% 7,98% 7,07% 5,16% 7,14% 6,04% 5,09% 4,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,17% 22,50% 21,18% 20,21% 20,08% 18,91% 20,02% 19,29% 18,52% 18,13%
Rörelsekapital/omsättning 8,88% 6,03% 12,14% 10,81% 11,89% 8,59% 5,68% 5,86% 2,70% 2,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,64% 76,77% 76,81% 74,29% 69,87% 68,67% 66,74% 59,29% 51,72% 58,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,41% 125,29% 214,35% 197,96% 204,08% 153,07% 113,68% 122,65% 84,91% 81,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2017 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...