Visa allt om Fambo Sweden Aktiebolag
Visa allt om Fambo Sweden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 485 10 959 13 643 17 587 20 362 17 044 17 564 18 437 6 226
Övrig omsättning 35 3 433 1 86 192 380 262 491 53
Rörelseresultat (EBIT) 15 -472 -409 -1 746 294 667 449 606 1 042 326
Resultat efter finansnetto -119 -192 -713 -1 881 54 293 39 223 681 241
Årets resultat -119 -192 -713 -1 295 0 44 2 88 336 171
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 563 727 907 1 096 401 375 191 77
Omsättningstillgångar 9 1 032 9 036 8 932 8 692 12 206 12 514 10 571 12 949 7 853
Tillgångar 9 1 032 9 599 9 659 9 600 13 303 12 915 10 946 13 140 7 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 127 319 1 032 2 326 2 326 2 282 2 281 1 193 857
Obeskattade reserver 0 0 0 0 586 547 324 296 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 340 440 500 500 500 200 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 906 9 281 8 287 6 247 9 929 9 809 7 870 11 547 7 072
Skulder och eget kapital 9 1 032 9 599 9 659 9 600 13 303 12 915 10 946 13 140 7 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 536 514 573 343 443
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 1 998 2 516 2 546 1 854 1 918 1 817 1 557 855
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 839 1 003 998 936 903 906 547 438
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 488 11 392 13 644 17 673 20 554 17 424 17 826 18 928 6 279
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 5 7 7 7 7 7 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 192 1 949 2 512 2 909 2 435 2 509 3 687 2 075
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 587 512 520 460 480 482 481 597
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 -387 -307 -1 566 483 818 550 675 1 073 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -95,57% -19,67% -22,43% -13,63% 19,47% -2,96% -4,74% 196,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 1,36% -2,85% -16,60% 4,03% 5,71% 3,59% 5,54% 7,98% 4,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2,89% -2,50% -11,75% 2,20% 3,73% 2,72% 3,45% 5,68% 5,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 50,10% 44,40% 40,61% 33,05% 34,48% 29,80% 22,44% 28,27%
Rörelsekapital/omsättning - 25,98% -2,24% 4,73% 13,90% 11,18% 15,87% 15,38% 7,60% 12,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,78% 12,31% 3,32% 10,68% 28,73% 20,52% 19,52% 22,83% 10,18% 10,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 300,00% 113,91% 92,13% 37,95% 35,26% 54,52% 30,68% 16,84% 29,40% 53,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...