Visa allt om Kristianstads Motorslip Aktiebolag
Visa allt om Kristianstads Motorslip Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 017 5 378 4 986 5 102 6 723 6 696 8 763 11 093 10 948 11 776
Övrig omsättning - - - 40 138 20 - 23 - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 141 87 -20 300 185 23 759 1 020 1 014
Resultat efter finansnetto 253 142 191 -16 407 302 128 753 1 048 1 185
Årets resultat 286 304 335 96 460 218 387 500 753 766
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 525 525 525 537 585 666 766 872 962 970
Omsättningstillgångar 4 603 5 173 5 146 4 983 5 381 5 787 5 621 6 326 6 137 6 928
Tillgångar 5 128 5 698 5 671 5 520 5 966 6 452 6 386 7 198 7 099 7 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 143 4 358 4 254 4 018 4 122 3 862 3 744 3 857 3 957 3 904
Obeskattade reserver 167 226 474 686 729 914 876 1 247 1 190 1 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 100 300 200 0 0
Kortfristiga skulder 818 1 114 943 816 1 115 1 576 1 466 1 893 1 952 2 791
Skulder och eget kapital 5 128 5 698 5 671 5 520 5 966 6 452 6 386 7 198 7 099 7 898
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 671 900 958
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 200
Löner till övriga anställda - 1 725 1 481 1 514 1 832 2 008 2 525 1 697 1 773 1 649
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 664 642 691 809 860 1 033 1 055 1 138 1 262
Utdelning till aktieägare 500 500 200 100 200 200 100 500 600 700
Omsättning 6 017 5 378 4 986 5 142 6 861 6 716 8 763 11 116 10 948 11 776
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 7 7 7 8 9 9 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 003 896 712 729 960 837 974 1 233 995 1 071
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 397 306 317 381 354 401 378 335 351
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 141 99 27 381 285 129 874 1 150 1 142
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,88% 7,86% -2,27% -24,11% 0,40% -23,59% -21,00% 1,32% -7,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,99% 2,49% 3,37% -0,31% 6,84% 4,70% 2,00% 10,54% 14,88% 15,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,25% 2,64% 3,83% -0,33% 6,07% 4,53% 1,46% 6,84% 9,65% 10,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,44% 63,93% 62,39% 63,92% 62,47% 63,49% 57,43% 50,91% 58,60% 56,62%
Rörelsekapital/omsättning 62,91% 75,47% 84,30% 81,67% 63,45% 62,89% 47,42% 39,96% 38,23% 35,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,33% 79,58% 81,53% 82,48% 78,10% 70,30% 68,74% 66,35% 67,81% 60,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 360,15% 313,91% 383,35% 425,98% 346,64% 264,40% 287,86% 260,43% 238,73% 196,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...