Visa allt om Diös Släggan Fastighets AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 12 303 12 113 11 024 7 627 7 478 7 470 12 153 8 865 9 941 7 450
Övrig omsättning 0 0 0 80 12 0 0 0 0 5
Rörelseresultat (EBIT) 4 812 5 247 5 024 2 388 2 075 3 017 6 337 4 221 4 588 2 675
Resultat efter finansnetto 5 181 5 703 4 781 619 924 2 274 5 804 2 935 2 681 1 027
Årets resultat 1 083 153 2 984 -6 278 924 2 274 5 804 2 935 2 681 1 027
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 118 293 644 293 915 289 005 44 464 42 060 42 275 40 587 39 466 39 928
Omsättningstillgångar 4 739 2 202 2 103 2 911 48 082 32 087 29 966 28 163 23 055 20 024
Tillgångar 299 857 295 846 296 018 291 916 92 547 74 147 72 241 68 750 62 522 59 953
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 110 152 027 151 874 148 890 17 252 16 328 14 054 9 073 6 138 3 457
Obeskattade reserver 11 161 7 371 1 873 148 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 532 8 683 8 837 9 612 0 0 0 1 400 1 400 1 400
Långfristiga skulder 105 108 114 654 110 302 114 600 68 448 52 036 52 102 52 290 48 373 51 500
Kortfristiga skulder 21 946 13 111 23 132 18 666 6 847 5 783 6 085 5 987 6 611 3 596
Skulder och eget kapital 299 857 295 846 296 018 291 916 92 547 74 147 72 241 68 750 62 522 59 953
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 303 12 113 11 024 7 707 7 490 7 470 12 153 8 865 9 941 7 455
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 126 8 389 7 135 3 936 3 531 3 017 7 864 5 452 5 718 4 452
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,57% 9,88% 44,54% 1,99% 0,11% -38,53% 37,09% -10,82% 33,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,31% 2,48% 2,24% 1,09% 2,24% 4,07% 9,47% 6,14% 7,34% 4,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56,18% 60,52% 60,21% 41,80% 27,75% 40,40% 56,31% 47,65% 46,16% 35,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,66% 89,88% 94,98% 96,50% 96,60%
Rörelsekapital/omsättning -139,86% -90,06% -190,76% -206,57% 551,42% 352,13% 196,50% 250,15% 165,42% 220,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,96% 53,33% 51,80% 51,04% 18,64% 22,02% 19,45% 13,20% 9,82% 5,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,59% 16,80% 9,09% 15,60% 702,23% 554,85% 492,46% 470,40% 348,74% 556,84%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...