Visa allt om Svenska Hockeyligan AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 768 558 740 595 705 394 674 081 488 777 477 388 437 679 401 445 385 035 379 092
Övrig omsättning 10 58 0 24 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 931 236 295 350 112 100 -2 499 101 -1 008 111
Resultat efter finansnetto 2 084 372 401 326 16 89 95 165 -943 240
Årets resultat 1 328 274 264 125 -39 22 32 56 21 113
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 052 3 431 3 784 4 161 2 726 2 713 2 646 2 646 3 551 2 830
Omsättningstillgångar 59 891 51 991 36 584 39 880 50 615 44 466 35 817 31 161 34 510 32 191
Tillgångar 62 943 55 421 40 368 44 041 53 341 47 178 38 463 33 807 38 061 35 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 072 2 744 2 470 2 206 2 081 2 121 2 098 1 867 1 811 1 790
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 068
Avsättningar (tkr) 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 658 1 501
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 57 486 51 293 36 513 40 450 49 875 43 674 34 980 30 557 34 592 30 661
Skulder och eget kapital 62 943 55 421 40 368 44 041 53 341 47 178 38 463 33 807 38 061 35 020
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 3 189 3 815 3 257 4 607 2 902 0 - 0 2 472 2 865
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 18 046 18 676 17 716 19 884 14 360 15 359 15 780 14 138 10 606 9 417
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 368 11 099 14 522 12 371 9 393 8 616 8 435 7 770 8 566 8 297
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 768 568 740 653 705 394 674 105 488 777 477 388 437 679 401 445 385 035 379 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 26 26 25 20 18 17 18 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 25 619 28 484 27 131 26 963 24 439 26 522 25 746 22 303 20 265 18 955
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 419 1 591 1 782 1 590 1 627 1 710 1 434 1 380 1 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 307 589 1 025 774 149 143 -2 480 764 -339 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,78% 4,99% 4,65% 37,91% 2,39% 9,07% 9,03% 4,26% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,32% 0,67% 1,01% 0,92% 0,25% 0,25% 0,32% 0,56% -2,25% 0,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,27% 0,05% 0,06% 0,06% 0,03% 0,02% 0,03% 0,05% -0,22% 0,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,31% 0,09% 0,01% -0,08% 0,15% 0,17% 0,19% 0,15% -0,02% 0,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,47% 4,95% 6,12% 5,01% 3,90% 4,50% 5,45% 5,52% 4,76% 7,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,18% 101,36% 100,19% 98,59% 101,48% 101,81% 102,39% 101,98% 99,76% 104,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!